Checklista - efter uppehållstillstånd

Här kan du som är god man läsa om hur du gör när det ensamkommande barnet har fått uppehållstillstånd.

1. Precis som innan barnet fick permanent uppehållstillstånd bevakar du barnets rätt till bra boende, utbildning, läkarvård och liknande. Du bör träffa barnet 1-2 gånger per månad för att försäkra dig om att barnet mår bra.

2. Du och överförmyndaren får ett meddelande från migrationsverket om att barnet fått uppehållstillstånd, tillsammans med ett besked om när barnet skrivs ut till Kristianstads kommun.

3. Överförmyndaren begär att du skickar in en delräkning och redogörelse för barnet fram till det datum barnet skrivs ut till kommunen. Du lämnar in delräkning och redogörelse fram till detta datum. Delräkningen får varken vara för kortare eller längre tid. Överförmyndaren beslutar om arvode och kostnadsersättning. Därefter återsöker överförmyndaren hos migrationsverket utbetalt arvode och kostnadsersättning för period fram till dess att barnet skrivits ut till kommunen.

4. Du ser till att barnet får de fyra sista siffrorna i sitt personnummer och att barnet folkbokförs på den adress där hen har sin dygnsvila. Kontakta skatteverket för att ange rätt folkbokföringsadress. Meddela även överförmyndaren barnets fullständiga personnummer.

Läs mer på migrationsverkets och skatteverkets webbplatser.

5. Om barnet är över 13 år ska du ansöka om ett id-kort. Ansökan gör du hos Skatteverket när barnet är folkbokfört.

Id-kort hos Skatteverket

Om barnet saknar medel ansöker du om ekonomiskt bistånd för kostnaden hos kommunens arbete- och välfärdsförvaltningen. Ibland räcker en "muntlig ansökan" men många gånger är det bra med en skriftlig ansökan. Skicka ett mejl eller brev till  till barnets handläggare. Läs mer under punkten 9.

6. När barnet är folkbokfört öppnar du ett bankkonto i barnets namn. I regel är det ett konto som du kan disponera över utan överförmyndarens samtycke. Om barnet är så pass gammalt och moget att du anser det är lämpligt kan du öppna ett ungdomskonto som barnet själv kan använda sig av.

7. När barnet fått permanent uppehållstillstånd måste du undersöka om hemmet som barnet bor i får omkostnadsersättning för matkostnader och liknande. Om barnet bor i en gruppbostad, som kommunen via arbete- och välfärdsförvaltningen har ingått avtal med, kan du utgå från att boendet får betalt för sina kostnader. Då behöver du inte kontrollera det.

Om barnet däremot bor i släktingars hem eller liknande, ska du begära ett skriftligt besked av kommunens arbete- och välfärdsförvaltning om hur mycket släktinghemmet får i omkostnadsersättning för barnet. Det gör du för att kunna bedöma om barnet uppnår skälig levnadsnivå.

Om ekonomiskt bistånd hos Socialstyrelsen

8. Med ett permanent uppehållstillstånd har barnet rätt till svenskt studiestöd från Centrala Studiemedelsnämnden, CSN, om barnet går på gymnasiet. Detta gäller barn som fyllt 16 år.  Det är bara du som god man som är behörig att ansöka om studiestöd för barnets räkning. Släktingar eller bekanta till barnet kan alltså inte söka.

Gör så här:

  • Skicka in registerutdrag till CSN som visar att du är god man och ansöker om studiehjälp 
    Använd blankett: "ansökan om grundläggande rätt till svenskt studiestöd – studiehjälp"
  • Begär extra tillägg så fort som barnet har rätt till detta 
    Använd blankett "ansökan om extra tillägg"
  • Fråga kuratorn eller någon annan om skolan har blanketter, annars får du vända dig till CSN.
  • Studiehjälpen och det extra tillägget betalas ut till ett konto i ditt namn.  När du skickar redovisningshandlingar till överförmyndaren måste du visa att pengarna kommit barnet till godo, genom överföring till konto i barnets namn eller kvittenser.

CSN:s information om studiehjälp till ensamkommande barn

9. För att barnet ska uppnå skälig levnadsnivå måste du som god man i vissa fall ansöka om ekonomiskt bistånd för barnet. Om släktinghemmet inte får någon omkostnadsersättning måste du ansöka om ekonomiskt bistånd för barnet till mat och annat hos kommunens arbete och välfärdsförvaltning.

Om barnet går på gymnasiet och bor på ett gruppboende för ensamkommande barn finns det ibland behov av att du ansöker om ekonomiskt bistånd för barnet. Under sommarmånader utgår ingen ersättning från CSN och omkostnadsersättning till ett gruppboende omfattar oftast inte utgifter för kläder och fickpeng. Då kan du behöva ansöka om ekonomiskt bistånd. 

Ibland räcker en "muntlig ansökan" men många gånger är det bra med en skriftlig ansökan; via mejl till barnets handläggare eller genom att skriva till Arbete- och välfärdsförvaltningen, Familjehemsgruppen, 291 80 Kristianstad.

När du ansöker via mejl behöver du inte skriva ut barnets namn och hela personnummer. Skriv bara barnets initialer och de sex första siffrorna i personnumret, ditt namn och telefonnummer.

Ansökan skall innehålla en begäran om ett bestämt belopp och skälet till varför du anser att ekonomiskt bistånd skall utgå. Exempelvis "ekonomiskt bistånd för juli månad med X kr, varav Y kr avser fickpeng och Z kr id-kort eftersom studiehjälp inte betalas ut under månaden". Ange också vilket konto pengar ska sättas in på.

Du begär ett skriftligt beslut eller meddelande från arbete- och välfärdsförvaltningen. Oftast räcker ett utdrag från journalanteckningarna bara det  framgår belopp, datum och vilket barn ersättningen avser. På detta sätt har du kontroll på vilka inkomster barnet har fått.

Om ansökan avslås ska arbete- och välfärdsförvaltningen bifoga en överklagandehänvisning.

Ekonomiskt bistånd, socialbidrag

10. Barn som är yngre än 16 år och inte går på gymnasiet har rätt till barnbidrag. Försäkringskassan accepterar dock inte att en god man ansöker om barnbidrag för barnet. Barnbidraget kan i vissa fall på begäran från arbete och välfärdsnämndens  betalas ut till exempelvis familjehem. Detta styrs i socialförsäkringsbalkens 16 kapitel, 17 §. Betalas barnbidraget ut påverkar detta storleken på omkostnadsersättningen till hemmet.

11. När barnet fått permanent uppehållstillstånd ska socialnämnden i den kommun där barnet vistas hos rätten väcka talan om (ansöka om) eller anmäla behov av särskilt förordnad vårdnadshavare enligt föräldrabalken, om inte särskilda skäl talar emot det. Överförmyndaren ska underrätta socialnämnden (arbete- och välfärdsnämnden) om att förutsättningar för en sådan talan (ansökan) eller anmälan föreligger.

Ansökan om särskilt förordnad vårdnadshavare görs när någon av föräldrarna lever. Om föräldrarna är avlidna  görs en anmälan om behov av särskilt förordnad vårdnadshavare. Du bevakar barnets rätt till en särskilt förordnad vårdnadshavare gentemot arbete- och välfärdsförvaltningen.
Om barnets föräldrar förväntas komma till Sverige inom kort eller om barnet inom en kortare tid, oftast ungefär ett halvår,  fyller 18 år finns det särskilda skäl som talar emot att ansökan, alternativt anmälan görs.

Du kvarstår som god man tills dess att en särskilt förordnad vårdnadshavare utses. Så fort du får veta att en person förordnats som särskilt förordnad vårdnadshavare meddelar du överförmyndaren det.

12. Många ensamkommande barn, som har förälder kvar i livet, känner ett stort ansvar för att föräldrar och syskon ska få komma till Sverige.

Grunden som barnet fått permanent uppehållstillstånd på kan, tillsammans med barnets bedömda ålder, ha betydelse för om föräldrar får komma till Sverige. Grunden för permanent uppehållstillstånd kan till exempel vara flykting, miljökatastrof, tortyr, eller synnerligen ömmande omständigheter.

Det betyder att ett barn kan hamna i en svår kris om barnet får uppehållstillstånd på "fel grund" eller om barnets ålder "höjs".

På vilken grund en person har fått sitt uppehållstillstånd anges i beslut om uppehållstillstånd och i de så kallade klassningskoder som registreras av migrationsverket när beslutet om permanent uppehållstillstånd meddelas.

Migrationsverkets klassningskoder

Om du och barnet anser att permanent uppehållstillstånd har getts på fel grund eller att migrationsverket bestämt barnets ålder felaktigt kan detta beslut överklagas. Du är behörig att överklaga beslutet.

Om du behöver ledning för om beslutet är riktigt kan du antingen kontakta handläggaren på migrationsverket eller barnets jurist. Juristens uppdrag är ibland formellt avslutat men du kan ändå ta kontakt om du behöver råd.

När barnet har fått permanent uppehållstillstånd kan föräldrar och syskon ha rätt att ansöka om att få uppehållstillstånd i Sverige. Det är föräldrarna och syskonen som själva måste söka om uppehållstillstånd och det gör de, vanligtvis, hos ambassaden eller konsulatet i det land de befinner sig.

Sveriges ambassader och konsulat

Den som ansöker om uppehållstillstånd kan behöva ha vissa handlingar från Sverige. Det kan till exempel vara ett familjebevis  som är en typ av personbevis som beställs hos skatteverket.

Kontakta ambassaden eller konsulatet som finns där de anhöriga är för att ta reda på vilka handlingar som behövs.

När migrationsverket får ansökan från en nära anhörig skickas ett brev hem till barnets folkbokföringsadress. Du begär att en kopia av brevet också skickas hem till dig. Migrationsverket begär att barnet fyller i ett frågeformulär och skickar in det till migrationsverket.

Om nära anhöriga får uppehållstillstånd kan de ha rätt till resebidrag från migrationsverket. Om barnet har flyktingstatus kan barnet ansöka om resebidraget om nära anhöriga fått svenskt uppehållstillstånd, har ett giltigt pass och inte själva kan betala för resan till Sverige.

I samtliga fall där barnets medverkan behövs för att föräldrarna ska få komma måste du företräda och bistå barnet, om barnet vill återförenas med sina föräldrar.

Bra och enkel information finns på migrationsverkets webbplats. Du kan till exempel söka på "resebidrag för anhörigas resor till Sverige", " För dig som är anhörig till någon som ansöker om uppehållstillstånd för att bo tillsammans med dig i Sverige" eller "krav för uppehållstillstånd".

Information finns också på Sveriges kommuner och landstings webbplats. Du kan söka på "god man för ensamkommande barn". Där finns en länk till migrationsverkets information till gode män och överförmyndare.

Tänk på att varje myndighet har en långtgående informationsskyldighet. Har du frågor så kontaktar du migrationsverkets tillståndsenhet, som behandlar tillståndsfrågor. Telefonnummer 0771-235 235. Barnets handläggare arbetar troligen i Växjö eller Malmö. Ett ensamkommande barn och god man måste många gånger resa till handläggaren i Växjö eller Malmö för att delges beslut.

13. Om barnet återförenas med sina föräldrar i Sverige måste du genast anmäla det till överförmyndaren och kommunens arbete- och välfärdsförvaltning. Ange föräldrarnas namn och vistelseadress. Godmanskapet ska i regel avslutas om barnet återförenas med sina föräldrar. Överförmyndaren meddelar beslutet om det.

14. När barnet fyller 18 år avslutas godmanskapet automatiskt. Du behöver berätta detta för barnet i god tid. Om du och barnet anser att hen efter sin 18-årsdag behöver stöd i form av en kontaktperson eller liknande bör du i god tid innan 18-årsdagen lämna in en skriftlig ansökan om det till  arbete och välfärdsförvaltningen, 291 80 Kristianstad.

15. När godmanskapet är avslutat kommer överförmyndaren att överlämna dina redovisningshandlingar om den ekonomiska förvaltningen till barnet som fyllt 18 år, föräldrarna eller särskilt förordnad vårdnadshavare. 

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.