Kommunens krisberedskap

Vi ska i största möjliga mån utföra kommunens olika uppdrag, även under kriser och katastrofer. För att göra detta, försöker vi att förutse möjliga risker. Vi planerar och övar, bland annat för nödvatten och skydd vid oljeutsläpp, pandemier och översvämningar.

För att kommunen ska kunna utföra sina uppdrag även under svåra förhållanden bedriver vi ett löpande beredskapsarbete:

  • Vi identifierar möjliga risker och planerar för att våra verksamheter ska kunna hantera dem.
  • Vi utbildar och övar medarbetare och politiker så att de kan leda kommunen även under svåra förhållanden.
  • Vi planerar och övar samordning med frivilligorganisationer, myndigheter och företag.  

Vår beredskapsplanering

Grunden för kommunens beredskapsplanering är de risker som har identifierats inom kommunens gräns eller i vår närhet. Beredskapsplaneringen görs tillsammans med andra viktiga aktörer, till exempel länsstyrelse, andra kommuner, leverantörer av el och värme, Försvarsmakten och frivilligorganisationer.

Syftet med våra beredskapsplaner är dels att identifiera viktiga arbetsområden, dels beskriva den egna organisationen och samverkan med andra. Planerna fokuserar på att säkra viktiga samhällsfunktioner och verksamheter som alltid måste fungera, till exempel vård och omsorg. Planerna utformas så allmängiltigt att de kan utgöra stöd även vid oförutsedda händelser.

I beredskapsplanerna finns checklistor och förteckningar över personal, utrustning och resursförstärkningar som behövs för att klara en pressad situation.

Områden med särskilt hög beredskap

I planeringen ingår även förberedelser för andra områden där det ska finnas särskilt hög beredskap, till exempel:

  • svåra störningar i elförsörjningen
  • svåra störningar i kommunens vattenförsörjning
  • förorenat dricksvatten
  • allvarlig smitta
  • översvämningar
  • kemikalieolyckor och utsläpp av farliga ämnen.

Större oljeutsläpp

Målet med kommunens oljeskyddsberedskap är att bekämpa den olja som når land efter ett utsläpp till havs och att minimera ekologiska och socioekonomiska följder. Konsekvenserna av ett oljeutsläpp till havs är många. Kustzonen med sitt växt- och djurliv skadas, stränder förorenas och havsbottnar påverkas negativt. Oljeutsläpp kan också få stora konsekvenser för flera andra funktioner och näringar, till exempel dricksvattenförsörjning och turism.

Länsstyrelsen Skåne har tagit fram en regional oljeskyddsplan och Kristianstads kommuns oljeskyddsplan är en lokal anpassning till denna. Syftet med kommunens oljeskyddsplan är att stärka vår beredskap inför och vid en oljeolycka till havs som kan leda till att olja når fram till vår kust. 

Allvarlig smitta och pandemi

En pandemi är en infektionssjukdom som sprids över stora delar av världen och drabbar en stor del av befolkningen i varje land. Kommunen har tillsammans med Region Skåne och andra myndigheter ansvar för att förbereda samhället för detta. Det handlar om att tillsammans identifiera samhällsviktig verksamhet (både offentlig och privat) som måste fungera vid en pandemi eller annan krissituation. 

Kommunen har många verksamheter som måste fungera även vid en pandemi, till exempel äldreomsorg, vattenförsörjning, fjärrvärme, räddningstjänst och skola. Vid en pandemi ska kommunerna så långt som möjligt genomföra sina egna verksamheter i normal omfattning och ge invånare och medier en tillräcklig och korrekt information om läget.

Kristianstads kommun har en pandemiplan som är generell för alla typer av pandemier. Planen beskriver hur kommunen ska arbeta för att kunna agera flexibelt inför, under och efter en pandemi för att minimera effekterna för anställda, invånare och samhälle. Pandemiplanen låg till grund för de åtgärder som inleddes när coronaviruset började spridas våren och Världshälsoorganisationen WHO utlyste pandemiläge våren 2020.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.