Visselblåsarfunktion lanseras

Friday, July 15, 2022 2:27 PMArchived

Från och med den 17 juli 2022 är offentliga arbetsgivare skyldiga enligt lag att ha interna rapporteringskanaler och förfaranden för rapportering av missförhållanden genom en visselblåsartjänst. Genom visselblåsarfunktionen skyddas personer som rapporterar om missförhållanden.

Bild på visselpipa

I visselblåsarfunktionen kan man rapportera om ett missförhållande som man har fått information om i ett arbetsrelaterat sammanhang och som det finns ett allmänintresse av att det kommer fram. Det kan exempelvis gälla muta, bedrägeri, stöld, jäv, olämplig bisyssla eller en situation där någon får privat vinning eller fördel på grund av sin befattning. Det kan också handla om närstående som gynnas eller allvarliga avvikelser från interna riktlinjer och regler i tjänsten.

Kristianstads kommun har anlitat en oberoende mottagarfunktion som hanterar rapporteringssystemet för att bibehålla en oberoende och självständig hantering av rapporterna. Alla inkomna rapporter och meddelanden hanteras på ett sätt som säkerställer konfidentiell behandling av identiteten.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.