Utsläppet i Olseröd är åtgärdat

Updated:Tuesday, November 24, 2020 2:50 PMArchived

Bedömningen är att de åtgärder som vidtagits med anledning av utsläppet av växtskyddsmedel i Olseröd den 5 oktober är tillräckliga. Kontroller visar att risken för påverkan på miljön eller människors hälsa nu är mycket liten.

Utförd kontroll visar att i princip all förorening i jord på utsläppsplatsen har grävts bort. Provtagning av vattnet i vattendraget visat att halterna inledningsvis var höga men vid den uppföljande provtagningen hade halterna sjunkit med i storleksordningen 90-99 %. I vattenprov från enskilda, grävda brunnar i vattendragets närhet  har inga halter av de aktuella substanserna hittats. Detta sammantaget gör att miljö- och hälsoskyddsavdelningen nu bedömer att riskerna är så små att ärendet kan avslutas.  

Följande åtgärder, i form av avhjälpande och kontroll, har genomförts.

 • Samma dag som utsläppet skedde byggde Räddningstjänsten ett dämme som stoppade vattenflödet och därmed vidare transport av bekämpningsmedlen.
 • Sediment från dikesbotten och dikesslänter har grävts bort.
 • Dikesfåran har tömts på vatten i tre omgångar, ca 90 m3 per omgång.
 • På utsläppsplatsen har förorenad jord grävts ur.
 • Report errors on page

  For other questions to the municipality, please use this form.

  * Mandatory if you want a reply

  What you send to the municipality becomes common record.