Ungas villkor i fokus för BRÅ

Updated:Friday, February 19, 2021 5:43 PMArchived

Två rapporter i arbetet för att skapa en trygg och drogfri tillvaro för unga presenterades för Lokala BRÅ vid årets första sammanträde. Den ena ger en övergripande bild av livsvillkoren för barn och unga i kommunen. Den andra handlar om vilka konsekvenser covid-19 fått för kommunens unga.

Två nya rapporter kastar ljus över situationen för barn och unga i Kristianstads kommun.
Två nya rapporter kastar ljus över situationen för barn och unga i Kristianstads kommun.

Vid det lokala drog- och brottsförebyggande rådets (BRÅ) sammanträde presenterades två färska rapporter om ungas liv och levnadsvillkor i Kristianstads kommun. Vid mötet summerades också rådets verksamhet  för föregående år.

Båda rapporterna presenteras här och finns att läsa i sin helhet under Relaterad information.

Unga mår dåligt i pandemitider

Alla påverkas av coronapandemin med smittrisk, oro och restriktioner. Kristianstads kommun har gjort en särskild analys av konsekvenserna för barn och unga. Drygt 300 högstadieelever har svarat på hur de påverkas. ”Döötråkigt” är ett tydligt svar.

Bland åttondeklassarna som har besvarat enkäten om hur de upplevt coronaåret har de flesta svarat att deras skolgång och relationer med kompisar och familj inte har påverkats alltför mycket. Men en tredjedel upplever att deras mående försämrats. Mest är det flickorna som mår sämre och känner oro och stress. En överväldigande majoritet, nära tre fjärdedelar, tyckte att sommaren var sämre än vanligt. Ungdomarna saknar sina semesterresor och sitt umgänge med släkten.

I ”Barnkonsekvensanalys Covid-19” redovisas också hur kommunen har agerat utifrån barnkonventionen för att underlätta situationen för barn och unga sedan coronasmittan började härja. Barn- och utbildningsförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen och arbete och välfärdsförvaltningen har gjort en rad insatser och anpassningar för att stötta och underlätta tillvaron barn och ungdomar under pandemin. Utifrån enkätresultaten lyfter rapporten fram några ytterligare rekommendationer:

• I den möjligaste mån bör skolan följa en tydlig struktur. Det är viktigt med kontinuitet, uppföljning av skoluppgifter och relationen lärare/elev.

• I den möjligaste mån bör fritidsverksamheter som riktar sig till barn och unga hållas öppna. Det framkommer tydligt att barn behöver struktur, såväl i skolan som på fritiden. I de fall där det är ofrånkomligt att inte stänga ner bör det ske god kommunikation med barnen.

• I den möjligaste mån bör lovaktiviteter fortsätta att erbjudas, då detta ger barn och unga en plats att gå till.

• Extra fokus bör läggas på barns psykiska hälsa. En fungerande elevhälsa, närvarande vuxna på fritidsgårdar samt fungerande fältgrupp är av yttersta vikt för att kommunens barns mående inte ska försämras ytterligare.

• Riktade insatser till kommunens tjejer, då vi ser att fler tjejer har svarat att de mår sämre. Detta kan exempelvis vara specifika mötesplatser, forum eller aktiviteter där tjejer kan känna sig trygga och synliggörs.

Skilda livsvillkor för unga

Den andra rapporten som redovisades för BRÅ har tagits fram inom ramen för det strategiska arbetet under samverkansöverenskommelsen mellan Kristianstads kommun och Lokalpolisområde Kristianstad.

Med hjälp av olika databaser har en sammanställning gjorts över statistik som presenterar de socioekonomiska livsvillkoren för barn och unga i Kristianstads kommun.

Barns livsvillkor under uppväxten har stor betydelse för deras förutsättningar och möjligheter senare i livet. Forskning visar att det finns ett tydligt samband att barn som kommer från lägre socioekonomiska förhållanden och utsatta livsvillkor - som att växa upp i ett hem med missbruk, psykisk ohälsa eller våld - i större utsträckning riskerar att få sämre betyg, sämre hälsa och ekonomiskt bistånd som unga vuxna, och att de löper större risk att utveckla normbrytande beteende och en kriminell livsstil.

Rapporten fokuserar på livsvillkoren i hela kommunen med vissa jämförelser mellan områden och stadsdelar. En bred nulägesbeskrivning över livsvillkor och riskfaktorer för barn och ungdomar ökar möjligheterna för kommunen och polisen att gemensamt sätta in rätt förebyggande åtgärder och att göra relevanta uppföljningar.

Båda rapporterna finns att läsa i sin helhet i pdf-format under Relaterad information.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.