Underlag på löparbanor analyserat

Updated:Monday, February 6, 2023 8:15 AMArchived

Löparbanorna på Åhus idrottsplats är belagda med materialet rödstybb, som innehåller vissa miljö- och hälsovådliga ämnen. Efter en analys av underlaget konstaterar Kristianstads kommun dock att verksamheten på idrottsplatsen kan fortsätta som vanligt.

Rödstybb är en restprodukt från förbränning av alunskiffer. Den används till exempel på tennis- och löparbanor och som utfyllnadsmaterial i hela Sverige. Bland Kristianstads kommuns fritidsanläggningar finns rödstybb dock bara på Åhus idrottsplats.

Rödstybb innehåller ämnen som kan utgöra en miljö- och hälsorisk. Baserat på det underlag som finns tillgängligt har Kristianstads kommun gjort bedömningen att de kortsiktiga riskerna med att använda idrottsplatsen är så små att verksamheten tillsvidare kan fortsätta som vanligt.

Däremot är bedömningsunderlaget inte tillräckligt för att kunna utesluta att det finns en långsiktig hälsorisk kopplad till materialet. Det pågår ett arbete på Länsstyrelsen i Västra Götaland med att ta fram en vägledning kring materialets användning och effekter på människors hälsa och miljö.

Parallellt med att vägledningen inväntas kommer förutsättningarna för att byta ut underlaget att ses över eftersom det behöver ersättas på sikt.

 

 

 

 

 

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.