Säkrare trafikmiljö på Näsby

Updated:Wednesday, November 21, 2018 1:40 PMArchived

Trafiksituationen i korsningen Tegelbruksvägen och Näsbychaussén har upplevts som otrygg av många trafikanter. Nu byggs korsningen om för att bli säkrare och samtidigt byts de gamla vatten- och avloppsledningarna i gatan. Efter arbetet kommer huvudleden att följa Näsbychaussén.

Den upplevda otryggheten beror på flera saker. Att parkeringsreglerna inte har respekterats vid korsningen, att många trafikslag möts i punkten och att huvudleden skiftar mellan gatorna på platsen.

– För att sänka hastigheterna höjer vi upp korsningen och kompletterar med stängsel mot gång- och cykelstråken, så att felparkerande fordon inte ska backa över dem, säger Johan Svensson, projektledare för ombyggnationen.

När vi bygger om gatumiljön så passar vi även på att förnya de gamla vatten- och avloppsledningarna i Tegelbruksvägen.

– När arbetet är klart i februari 2019 kommer huvudledsskyltningen att ändras och följa Näsbychaussén istället. Det blir mycket tydligare för trafikanterna än den nuvarande skyltningen har varit, säger Johan Svensson.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.