Starkt delårsbokslut för Kristianstad

Updated:Tuesday, October 11, 2022 7:58 PMArchived

Kommunens delårsrapport pekar mot ännu ett mycket starkt bokslut, där det ser ut att bli ett överskott på drygt 300 miljoner kronor som kommer att kunna användas till investeringar. Prognoserna för nästa år ser betydligt mörkare ut.

Diagram skatteintäkter
Den största delen av kommunens intäkter kommer från invånarnas skatteinbetalningar. Delårsrapporten visar att de blev större än väntat.

Uppföljningen av Kristianstads kommuns ekonomi för de första åtta månaderna är klar och en prognos för hela året har gjorts.

Ekonomiskt är det ett bra delårsresultat på +416,5 miljoner kronor. Det är till och med aningen högre än motsvarande siffra vid samma tid förra året som stannade på 405,7 miljoner kronor.  Prognosen fram till årets slut pekar på ett resultat som är klart högre än budget. Budgeten siktade på ett överskott på 175 miljoner kronor, vilket motsvarar + 3 procent av skatter och statsbidrag, men ser nu ut att kunna bli så stort som 333,2 miljoner kronor, vilket skulle innebära +5,6 procent.  För 2021 slutade årsbokslutet på rekordhöga 434,4 miljoner kronor. Men efter de senaste årens goda resultat börjar de mörka molnen torna upp sig inför budgetåret 2023.

Högre skatteintäkter

– Grunden till att resultatet blir starkare än budgeterat är att skatteintäkterna har blivit högre än beräknat. Skatten är kommunens främsta inkomstkälla och nu visade slutavräkningen för år 2021, när alla har lämnat in sina deklarationer, att den blev bättre än väntat, säger kommunens ekonomidirektör Oscar Nilsson.

Ett annat skäl till att resultatet förbättrats är att de medel som hade reserverats för ökade volymer inte har kommit till användning, eftersom det inte har blivit någon ökning av antalet barn och elever i skolan och äldre i äldreomsorgen. Även exploateringsintäkter från försäljning av kommunägd mark har bidragit till det positiva resultatet.

– Jag får ibland frågan om överskottet brinner inne, men så är det absolut inte. Tvärtom är det nödvändigt för oss att ha ett positivt resultat för att kunna finansiera kommunens investeringar. Ett bra resultat gör att vi kan låna mindre, och efter Riksbanken höjning av räntan med en procent i tisdags så blir räntekostnaderna en stor utmaning för oss framöver, säger Oscar Nilsson

Ökande elkostnader

Även om ljuspunkterna är många finns det också inslag i delårsredovisningen som bekymrar.

Liksom för hushållen är de skenande elpriserna högst märkbara. Prognosen är att elkostnaden i år fördyras med drygt 60 miljoner kronor. Även måltidspriserna ökar och prognosen pekar mot en fördyring på omkring 3 miljoner kronor. Förslaget till kommunstyrelsen är att de berörda förvaltningarna kompenseras för ökningarna med en justering av årets budget. Kostnaderna för arbete och välfärdsnämndens insatser har ökat och prognosen pekar mot ett underskott med 15 miljoner kronor mot sin budgeterade summa på drygt 530 miljoner.

Mörkare utblick

Utblicken mot 2023 ser mörkare ut i ekonomiskt hänseende. Inflationen har varit hög under 2022 och många kostnader ökar. Samtidigt visar prognoser att samhället är på väg mot en lågkonjunktur och då kommer även skatteintäkterna att minska. Andra exempel på utmaningar är pensionskostnaderna, som ökar med ca 200 miljoner kronor och en förväntad fortsatt ökning av elpriserna, även om de är svåra att bedöma.

– Det här är utmaningar som alla kommuner står inför. Vi kan hoppas på visst stöd från staten och med tanke på vår starka ekonomi har vi goda förutsättningar att klara oss ganska lindrigt undan. Enligt de prognoser vi får kommer det bli ett tufft år 2023 men sedan ser det ut att det lätta något igen, säger Oscar Nilsson.

Stabil grund

Kommundirektör Anders Johansson är mycket nöjd med delårsresultatet, men betonar att det kommande året ser ut att bli betydligt kärvare.

– Det blir en utmaning som vi får ta oss an gemensamt i kommunens alla förvaltningar. Vi kan glädjas åt att Kristianstads kommun i grunden har en stark och stabil ekonomi som kommer att hjälpa oss förbi de djupaste svackorna, säger han.

 

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.