Stadsmiljöavtal ger säkrare cykelväg på Kanalgatan

Wednesday, June 3, 2020 11:55 AMArchived

De som cyklar och går längs Kanalgatan ska kunna komma fram snabbare och säkrare framöver. Med hjälp av Stadsmiljöavtalet från Trafikverket ska Kanalgatan byggas om med bredare gång- och cykelstråk. Målet är att fler ska välja cykel i stället för bil.

Cykel- och gångväg med cyklister.
Med stöd från Trafikverkets stadsmiljöavtal kan Kristianstads kommun satsa drygt 26 miljoner kronor på att göra Kanalgatan säkrare för cyklister och gående.

Kanalgatans gång- och cykelbana är en av de mest trafikerade i Kristianstads kommun. I genomsnitt rullar 800 cyklar om dagen på sträckan, där de ofta får kryssa mellan fotgängare, hundar och mötande cyklister på den trånga cykelbanan längs kanalen.

– Vi vet att ju säkrare och snabbare det går att ta sig fram, desto fler väljer cykeln i stället för bilen. Kanalgatan är ett av våra hårdast trafikerade och mest olycksdrabbade cykelstråk så den är viktig att åtgärda. Med stödet från Trafikverket kan vi nu komma igång snabbare med ombyggnaden, säger kommunalrådet Peter Johansson.

Det kostar att bygga cykelvägar. De 13,25 miljoner kronorna från Trafikverket och en lika stor investeringssumma från kommunen räcker till att bygga om en 1 235 meter lång sträcka av Kanalgatan och att bygga 320 meter ny cykelbana längs Hönedalsvägen ut till Snapphanevägen. På Kanalgatan kommer gång- och cykelbanorna att breddas, samtidigt som körfältet för bilar blir smalare och därmed tydligare signalerar att det är 30- och 40-begränsningar som gäller för hastigheten på gatan. Ett starkt skäl bakom ombyggnadsplanerna är att öka trafiksäkerheten på Kanalgatan, där 50 personer under en femårsperiod skadades så att de behövde söka sjukvård.

– Beskedet från Trafikverket var glädjande. Nu räknar vi med att kunna starta ombyggnaden nästa höst så att hela projektet längs Kanalgatan blir färdigt 2022. Sedan sätter vi igång med en ny cykelbana på Hönedalsvägen och en bit in på Östra Kaserngatan, säger Inger Hansson, utvecklingsstrateg på kommunens tekniska förvaltning.

Trafikverket delar varje år ut ett särskilt stöd för att främja hållbara stadsmiljöer, där kommuner och regioner kan ansöka om medel för projekt som förbättrar kollektiv- och cykeltrafiken i städer. De som får sin ansökan beviljad får ingå ett stadsmiljöavtal, där också andra insatser med målet att minska utsläppen av växthusgaser ingår. I de motprestationer som Kristianstads kommun har utlovat i stadsmiljöavtalet ingår bland annat att göra en övergripande utredning av gång- och cykeltrafiken i staden och att fortsätta med aktiviteter som stimulerar fler till att cykla.

– Allt det här är viktiga steg i vårt arbete med att få fler att cykla, för hållbarhetens och hälsans skull, säger Magnus Lund, klimatstrateg i Kristianstads kommun.

Trafiksäkerhetsverkets stadsmiljöavtal är begränsat till insatser i städerna, men därutöver pågår också ett arbete för att utveckla cykelvägnätet i andra delar av kommunen. I arbetet med kommunens cykelplan ska det i sommar göras en kartläggning av cykelvägnätets kvalitet och åtgärdsbehov.

Ett genomgående tema i Kristianstads trafikstrategi är att minska andelen biltrafik till förmån för ökat resande till fots, med cykel och med kollektivtrafik. Inriktningen i trafikplanen är att kommunens invånare ska kunna ta sig till lokala servicepunkter och till staden Kristianstad med fungerande kollektivtrafik, och där avstånden medger det även med cykel. Inom kommunens tätorter ska invånare kunna välja att gå och cykla, till förmån för en hållbar utveckling.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.