Näringslivsnytt: Privat sektor växer – och jobben ökar

Updated:Friday, May 3, 2019 2:40 PMArchived

Jobben har blivit fler i Kristianstad. Men det är inte de stora företagen som växer, tvärt om: Medan de största företagen i regionen minskat antalet anställda så är det i de små och medelstora företagen som jobbtillväxten sker.

Kristianstad är tillväxtmotor i regionen både när det gäller jobbtillväxt och bostadsbyggande, visar konjunkturrapporten från Sparbanken Skåne.
Kristianstad är tillväxtmotor i regionen både när det gäller jobbtillväxt och bostadsbyggande, visar konjunkturrapporten från Sparbanken Skåne.

Sparbanken Skånes nya rapport Skånsk Konjunktur visar att det fortfarande är högkonjunktur i Skåne. Men tendensen till avmattning som kunde skönjas vid höstens rapport har blivit tydligare: Sysselsättningen fortsätter öka, men inte i samma takt, och även om arbetslösheten fortsätter att minska så går det också långsammare än vad det gjort tidigare.

I Nordöstra Skåne (det vill säga Kristianstad, Bromölla och Östra Göinge) har arbetslösheten nu gått under 10 procent.

9,9 procent (9,7 för Kristianstad kommun) är fortfarande bland de högsta arbetslöshetssiffrorna i Skåne, men samtidigt de lägsta för regionen sedan 2011. Jobben har också blivit fler – under de senaste sex åren har jobben i regionen ökat med 2 procent (nettoökning med 650 jobb). Om man tittar på var jobben skapats så är det de små och medelstora företagen som haft ökningen: Här har 1200 nya jobb tillkommit sedan 2013. Under samma tidsperiod har antalet medarbetare minskats med 900 på företag med 100 anställda eller fler (Dock är HK Scan ett undantag, här har personalstyrkan ökats med 50 personer de senaste åren)

De allra flesta jobben har skapats i Kristianstads kommun.

Samtidigt är det också Kristianstad som står för ökningen inom den privata sektorn. Under 2017 steg den privata sysselsättningen med 2 procent, den offentliga ökade bara med 1,2 procent.

 

Bostadsbyggandet fortsätter att öka i regionen, framför allt i Kristianstad byggs det mycket. Det syns också i branschstatistiken: Byggindustrin är regionens största privata bransch, som ökade antalet sysselsatta med närmare 5 procent 2016-2017.

Detaljhandeln är den näst största branschen i den privata sektorn, och på tredje plats kommer livsmedels-, dryckesvaru- och tobaksindustri. Dessa två branscher har haft en marginell tillväxt det senaste året.

Största tillväxten finns istället inom tjänstesektorn: Vård och omsorg samt bemanning har ökat mycket i regionen.

Nettoföretagandet har minskat i kommunen genom att färre nya företag startas och något fler går i konkurs. Under 2018 års tre första kvartal minskade nettoföretagandet med 42 företag jämfört med 2017: 434 nya företag startades och 56 gick i konkurs.

 

Utmaningarna framöver är som tidigare kompetensbristen, samt även tillgång till mark och lokaler. I vissa delar av regionen börjar tillgången på etableringsbar mark att sina.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.