Provtagning utökas till fler personalgrupper

Wednesday, May 13, 2020 4:34 PMArchived

Nu utökas Region Skånes provtagningar av covid-19 till att omfatta personal även inom hemtjänsten och på LSS-boenden. Hälso- och sjukvårdens personal kopplat till vård- och omsorgsboenden, hemtjänst och LSS-boenden kan också bli testade vid symtom.

Möjligheten att provta gäller även inom de verksamheter som drivs utifrån lagen om offentlig upphandling (LOU) och lagen om valfrihetssystem (LOV).

– Det känns väldigt bra att utökningen kunde göras så pass snabbt. Det här gör det möjligt att upprätthålla en bra bemanning framöver. Det bidrar även till att minska oron, vilket är positivt både för kunderna och personalen, säger Nicolaj Håkansson, verksamhetschef för hemtjänsten.

I samband med utökningen av vilka personalgrupper som omfattas sker även en geografisk utökning. Nu kommer provtagningar börja göras i alla Skånes kommuner.

Vilka kommer att bli testade?

Det är flera kriterier som ska uppfyllas för att vård- och omsorgspersonalen ska kunna provtas. Eftersom det fortfarande är brist på provtagningskapacitet kommer inledningsvis endast personal som har ett vård- och omsorgsnära arbete inom äldreboenden, hemtjänsten och LSS-boende att kunna testas. Prioriteringen avser även de verksamheter kommuner har på entreprenad. Verksamhetschef och medicinsk ansvarig sjuksköterska, MAS, kan besluta om lokala prioriteringar utifrån brist på personal inom andra kritiska verksamheter.

– Provtagning ska endast göras på vård- och omsorgspersonal som har insjuknat med feber och/eller luftvägssymtom eller plötsligt luktbortfall och det ska ske inom 72 timmar från första symtom, säger Håkan Miörner.

Det är viktigt att provtagningen görs inom tre dygn från det att symtomen dykt upp, eftersom det då är störst möjlighet att påvisa virus. På så sätt undviker man att få provresultat som är falskt negativa.

Håkan Miörner understryker att provtagningen inte ska användas efter att man varit sjuk för att konstatera smittfrihet eller på grund av oro för covid-19.

– De som blir sjuka ska kontakta sin enhetschef eller motsvarande, som tar beslut om provtagning ska erbjudas eller inte. Om det är aktuellt skickar chefen en beställning till provtagningsenheten.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.