Plan för rättscentrum antogs i fullmäktige

Updated:Wednesday, August 10, 2022 4:16 PMArchived

Efter många besvärliga turer låg detaljplanen för Kristianstads nya rättscentrum klar och kunde antas av kommunfullmäktige vid årets första möte. Om detaljplanen rådde full enighet, men åsikterna skilde sig desto mer om ABK:s försäljning av hus på Vilan. Hållbarhet var en annan fråga i fokus.

Nu är den nya detaljplanen för bangårdsområdet antagen och förberedelserna för bygget av ett nytt rättscentrum för Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Kriminalvården och Forensiskt center kan fortsätta.
Nu är den nya detaljplanen för bangårdsområdet antagen och förberedelserna för bygget av ett nytt rättscentrum för Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Kriminalvården och Forensiskt center kan fortsätta.

På grund av coronarestriktionerna var det ett begränsat fullmäktige med endast 37 ledamöter som samlades till sammanträde i Rådhus Skåne vid februarimötet. Men engagemanget och debattlustan låg det inga begränsningar på.

På dagordningen fanns en viktig punkt för Kristianstads utveckling, som alla tog sig an med lättnad och glädje. Detaljplanen för bangårdsområdet Kristianstad 4:47, där ett nytt gemensamt rättscentrum planeras för Polismyndigheten, Kriminalvården och Forensiskt center har varit en stor utmaning. Under granskningsförfarandet mötte planen stark kritik framför allt från Länsstyrelsen Skåne, som ifrågasatte om en så samhällsviktig verksamhet över huvud taget kunde byggas på en så översvämningshotad plats, som dessutom ligger så nära ett fjärrvärmeverk med de risker det skulle kunna medföra. Sedan hösten har kommunen jobbat intensivt för att övertyga länsstyrelsen om att alla riskmoment är hanterade. Bland annat har en plan för fullständig utbyggnad av vallskyddet i Kristianstad presenterats och länsstyrelsens frågeställningar har blivit utredda efter en rad kontakter mellan politiker och handläggare.

En fullständigt enig fullmäktigeförsamling antog detaljplanen, som innebär att den norra delen av Kristianstad kan inleda sin omvandling. På det gamla bangårdsområdet byggs ett rättscentrum som blir en och en halv gång så stort som Rådhus Skåne och blir arbetsplats för om kring 250 personer.

Klartecken för ABK-försäljning

Förslaget från AB Kristianstadsbyggen, ABK, om försäljning av kvarteret Kärnmakaren på Vilan med 80 lägenheter blev en tydlig vattendelare i fullmäktigeförsamlingen.

ABKs styrelse har beslutat att fastigheterna ska erbjudas till försäljning på den öppna marknaden och gett intresserade köpare möjlighet att fram till den 12 februari lämna in indikativa bud inför en försäljningsprocess.

För att gå vidare med en försäljning behöver ABK ett godkännande från ägaren kommunen, och därför gick frågan till kommunfullmäktige där uppfattningarna om den tilltänkta försäljningen gick isär.

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet vände sig helt emot en försäljning. Anders Tell (S) och Mikael Persson (V) ansåg att ABK har tunna argument när de hävdar att fastigheternas geografiska läge ligger i utkanten av förvaltningsområdet och att fastigheterna inte har någon naturlig sammankoppling med övriga fastigheter i beståndet. De kunde inte heller se något problem i att bolaget lånar till fortsatt utbyggnad.

Alliansens företrädare, främst representerade i talarstolen av Peter Johansson (M) och Christina Borglund (KD) förespråkade försäljningen med argumentet att en försäljning ger investeringsmedel till utbyggnaden av nya bostäder. De framhöll att kommunen kommer att behöva låna till stora investeringar i bland annat skyddsvallar, skolbyggen, infrastruktur och VA-nät. Det anses därför viktigt att bolagen i större utsträckning egenfinansierar sina investeringar i stället för att utnyttja kommunkoncernens låneutrymme.

Sverigedemokraterna gav sig inte in i debatten men röstade på alliansens förslag och ABK fick mandat att gå vidare med försäljningen med 25 röster mot 12.

Hållbarhet i fokus

Kommunens hållbarhetsarbete var ett annat hett diskussionsämne. Alla är visserligen eniga om hur vikten av det, men inte alltid om takten och metoderna. Det blev en lång och intensiv diskussion om klimatväxlingssystemet, som innebär att förvaltningarna måste betala avgifter när de använder transportmedel som kräver fossila drivmedel. De medel som har betalats in går tillbaka till åtgärder som minskar användningen av fossila bränslen. Kommunfullmäktige hade att ta ställning till förändringar i regelverket, men Sverigedemokraterna ville helst slopa hela upplägget. Vänsterpartiet å andra sidan ville gå ett steg längre och öka avgifterna för flygresor.

 

Fritid för unga

Fritidsverksamhet för barn och unga var ett annat område som fullmäktige hade att fatta beslut om. I de föreslagna taxorna för kultur- och fritidsnämnden hade avgifterna för barn och ungdomar undantagits från höjningar, men Socialdemokraterna och Vänsterpartiet ville gå ett steg längre och sänka avgifterna, men det ursprungliga förslaget röstades igenom.

 

Stor enighet rådde däremot om förslagit att inrätta en fritidsbank, där barn och unga kan låna idrottsutrustning. Förslaget om ett fritidsbibliotek, eller fritidsbank som det nu kommer att kallas efter en modell från andra kommuner, lades fram i en motion från Vänsterpartiet för fem år sedan. Snart blir det verklighet och det enda som ifrågasattes var den tid det har tagit.

 

Interpellationer och frågor

Andra frågor som ledamöter i fullmäktige lyftes upp för att få besvarade eller diskuterade handlade om Unga Musik i Syd, Kanalgatans ombyggnad, kränkningar mot anställda i skolan, distansundervisning för högstadieelever, bidrag till studieförbundet Ibn Rushd, avfallsföreskrifter, vaccinationsordning.

Se hela sammanträdet eller enstaka ärenden i webbsändningen under länken i Relaterad information.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.