Över 85 000 i Kristianstad

Updated:Thursday, April 4, 2019 8:28 AMArchived

Nu har Kristianstads kommun sprängt gränsen för 85 000 invånare. Den 1 april räknades 85 012 personer in i kommunen. Förra året ökade kommunens befolkning med 757 invånare och var vid årsskiftet 84 908 kommuninvånare enligt SCB. Kristianstad växte under året med fler nyfödda och fler inflyttade.

Många vill
Många vill

Nu har Kristianstads kommun sprängt gränsen för 85 000 invånare. Den 1 april räknades 85 012 personer in i kommunen.

– Det här är roligt! Det känns lite som en magisk gräns. Nu pekar alla prognoser på att vi faktiskt kommer att nå målet 90 000 invånare 2025. Det betyder också att vi måste hålla de mål vi har satt för bostadsbyggandet och det gör vi med den takt som det byggs i just nu, säger kommunalrådet Pierre Månsson.

Förra året ökade kommunens befolkning med 757 invånare och var vid årsskiftet 84 908 kommuninvånare enligt SCB:s officiella mätning. Kristianstad växte under året i alla kategorier med fler nyfödda och fler inflyttade från alla håll.

Helårs- och halvårssiffrorna från Statistiska centralbyrån SCB är de fastställda siffror som gäller för invånarantalet i Sverige och kommunerna. I den kommunala planeringen av bland annat antalet platser i skola och förskola används också det kommunala invånarregistret KIR, som bygger på Skatteverkets folkbokföringsregister och uppdateras med kortare intervall. Direkt efter årsskiftet visade KIR en liten minskning av invånarantalet i jämförelse med det officiella helårsresultatet. I början av februari visade siffrorna 84 892 invånare och i början av mars 84 902. Men vid den senaste redovisningen av folkbokförda 1 april hade siffrorna gjort ett rejält skutt och landat på 85 012 invånare.

För första gången är vi över 85 000 i Kristianstads kommun.

– Vi ska kanske inte riktigt ropa hej, för vi vet att det kan fluktuera en del de närmaste månaderna, men allt tyder på att den officiella halvårssiffran ska landa över strecket, säger Pierre Månsson.

10 000 på 25 år

Under många år hade Kristianstads kommun en långsam tillväxt med i bästa fall ett par hundra nyfödda och nyinflyttade invånare om året och i sämsta fall en minskning av befolkningen.

När storkommunen Kristianstad bildades 1974 hade den drygt 67 000 invånare. Tretton år senare passerades gränsen till 70 000. Därefter tog det 25 år – från 1987 till 2012 – för kommunen att växa till 80 000 invånare.

När Kristianstads kommun 2005 antog visionen ”Kristianstad växer!” med ett befolkningsmål på 90 000 invånare år 2025 framstod det för de flesta som orealistiskt. Då hade kommunen omkring 75 500 invånare och hade ökat med ca 300 om året de senaste åren.

5 000 på sex år

Men tillväxten började gå snabbare och 2009 ökade befolkningen för första gången över en procent, med mer än 800 nya invånare. Sedan dess har den snabba takten hållit i sig. På bara drygt sex år har invånarna blivit 5 000 fler och Kristianstads kommun hade alltså den 1 april 85 012 invånare. Om SCB:s befolkningsprognoser håller, ser vi ut att passera nästa 10 000-gräns under 2025 och har då nått visionens mål om 90 000 invånare.

Fler föds än dör

När 2018 stämdes av hade invånarantalet ännu ett år ökat med nära en procent. Efter många år med större utflyttning än inflyttning gentemot övriga Skåne har trenden de senaste två åren vänt till ett positivt flyttnetto på länsnivå. Även födelsenettot har varit positivt i Kristianstad, som tillhör de 50 procent av svenska kommuner där det föds fler än det dör. Antalet nyfödda i Kristianstad förra året var 929, samtidigt som 831 personer avled och nettot blev +98. Omflyttningen till och från kommunen var omfattande med 4 274 inflyttade och 3 620 utflyttade under året.

Fler kvinnor än män

Sveriges officiella invånarsiffra för 2018 slutade på 10 230 185 invånare. Sedan 2015 har männen i Sverige varit fler än kvinnorna. Vid utgången av 2018 var de svenska kvinnorna 49,7 procent och männen 50,3 procent. I Kristianstad är kvinnorna fortfarande något fler än männen.

Den senaste folkbokföringsstatistiken för Kristianstad den 1 april visar att kvinnorna dominerar klart i de högsta åldrarna, där invånarna över 80 år utgörs av 3 153 kvinnor och 2 242 män. Bland de yngsta invånarna är pojkarna något fler. Barnen under 10 år utgörs av 4 576 pojkar och 4 487 flickor.

Obalans i åldersfördelningen

I ålderskategorier hade Kristianstad en större andel barn och en större andel äldre än riket som helhet. De senaste åren har det skett en stadig förskjutning uppåt i ålder Det innebär alltså att den arbetande delen av befolkningen krymper. Kristianstad invånare har i redovisningen den 1 april en genomsnittsålder på nära 42,3 år, medan snittet i riket är 41,2. Genomsnittsåldern skiljer sig även inom kommunen, där centralorten Kristianstad har en snittålder på 40,2 medan Degeberga har 48,4. I kommunen bodde den 1 april 30 personer över 100 år.

– Åldersfördelningen är bekymmersam. Vi kan inte blunda för att en åldrande befolkning behöver mer vård och omsorg och det blir en utmaning för kommunen både att klara ekonomin och att hitta personal till omsorgen. Den stora andelen barn ställer också krav på utbyggnad av skolor och förskolor. I grunden är det så klart positivt att det föds många barn och att människor lever längre, men vi skulle behöva fler i arbetsför ålder som flyttar hit och jämnar ut balansen, säger kommunalrådet Pierre Månsson.

Könsfördelning Kristianstads befolkning
Grafen visar könsfördelningen i Kristianstads befolkning i femårsintervaller.
Grafen visar åldersfördelningen i Kristianstads befolkning den 1 april 2019.
  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.