Kristianstads befolkning fortsätter växa

Updated:Thursday, March 5, 2020 2:05 PMArchived

Kristianstads befolkning fortsätter att öka stadigt med omkring en procent om året. Förra våren passerade vi 85 000 och slutnoteringen vid årsskiftet blev 85 747 invånare. Den manliga delen av befolkningen ökar mer än den kvinnliga. Vid årsskiftet var kvinnorna bara 89 fler än männen i kommunen.

Löpare i stadsloppet på Kulturnatt Kristianstad 2019.
Kristianstad fortsätter att rusa framåt och ökade förra året med 839 invånare. Ännu är kvinnorna i ledning, men männen knappar in.

I landet som helhet gick männen i befolkningen för första gången i historien om kvinnorna i antal 2015. I Kristianstad har kvinnorna fortsatt att hålla ledningen, men av de 839 invånare som tillkom 2019 var 492 män och 347 kvinnor, så männen knappar in även här, I Statistiska Centralbyråns, SCB, slutsummering av året blir den kvinnliga majoriteten därför inte större än 89 personer.

Andra skåningar flyttar in

Kristianstads kommun går plus på alla fronter, med positivt flyttnetto och positivt födelsenetto . Antalet nyfödda 2019 var 885, samtidigt som 773 personer avled, så födelsenettot slutade på +112. Babyboomen från 1990-talet gör att det nu finns många i 30-årsåldern som skaffar barn, men ändå visar en tredjedel av de skånska kommunerna ett negativt födelsenetto med fler döda än födda.

Omflyttningen in och ut i Kristianstads kommun var omfattande under året med 4 342 inflyttade och 3 653 utflyttade. Särskilt tydligt är det att Kristianstad på allvar har lyckats vända flyttströmmarna inom Skåne. Under många år hade Kristianstad minussiffror i balansen mot övriga Skåne. Sedan ett par år har fler skåningar rört sig i riktning mot Kristianstad och förra året blev det positiva flyttnettot så stort som 277 personer. Sannolikt hänger det samman med den stora ökningen i bostadsbyggande, som gör det lättare att hitta en bostad för den som vill söka sig till Kristianstad.

Större andel äldre än i riket

Den demografiska utvecklingen i hela västvärlden går mot en snabbt ökande andel äldre. Allra snabbast ökar den allra äldsta delen av befolkningen. Att fler människor lever ett långt liv är positivt. Men en större andel pensionärer betyder samtidigt att den förvärvsarbetande delen av befolkningen minskar. Färre ska försörja fler och det riskerar att bli brist på arbetskraft inom många yrken.

Den senaste redovisningen över åldersfördelningen visar att Kristianstads befolkning, liksom riksgenomsnittet, består av 21,1 procent barn upp till 17 år. Befolkningen i åldern 18 till 64 år svarar för 57,2 procent medan 21,7 procent är över 65 år.
Det innebär att Kristianstad har något färre i arbetsför ålder och fler äldre jämfört med riksgenomsnittet som ligger på 58,9 respektive 20 procent i dagsläget.

Under den närmaste tioårsperioden väntas åldersstrukturen förändras ganska markant. Enligt Region Skånes befolkningsprognos är det framförallt äldre barn och personer i åldrarna 80 år och äldre som förväntas öka mest fram till 2028. År 2018 var den förväntade medellivslängden drygt 84 år för kvinnor och nästan 81 år för män. Fram till 2070 beräknar SCB att den ökar med ungefär ett år per decennium. Medellivslängden var i mitten av 1900-talet ungefär densamma som pensionsåldern, 67 år, men väntas alltså till 2070 ha ökat så att män i snitt lever till drygt 86 och kvinnor till 89 års ålder.

Skånes befolkning förväntas de kommande tio åren öka med drygt 9 procent till nära 1,5 miljoner invånare. Enligt Region Skånes prognos väntas Kristianstad i slutet av 2028 ha nära 95 000 invånare.

Islänningar sticker ut

Andelen invånare med utländsk bakgrund är enligt SCB:s statistik lägre i Kristianstad än i landet i genomsnitt. I Kristianstad har 24,8 procent av invånarna utländsk bakgrund, varav 19 procent är utrikes födda och 7,6 procent har utländskt medborgarskap. Rikssiffrorna visar i genomsnitt 25,5 procent med utländsk bakgrund varav 19,6 utrikes födda och 9,1 procent utländska medborgare. Av de 622 personer som invandrade till Kristianstad förra året var 79 födda i Norden, 93 inom EU utanför Norden, 71 i Europa utanför EU, 39 i Afrika, 10 i Nordamerika, 5 i Sydamerika, 5 i Oceanien och 275 i Asien, där Afghanistan, med 53 personer, Syrien med 61 personer och Irak med 36 personer, de var ursprungsländer för de flesta.

Samtidigt som de 622 personerna kom från utlandet till Kristianstad var det 298 personer som lämnade kommunen för att flytta till andra länder.

I statistiken sticker Kristianstad ut som den kommun som, utöver storstäder och universitetsstäder, har flest invandrade från Island. Sammanlagt 83 personer födda på Island bor i kommunen efter ett tillskott på 16 nya förra året. Inte osannolikt finns det ett samband i att flera framgångsrika islänningar rör sig på handbolls- och fotbollsplaner i kommunen.

Drygt 15 000 fler i Skåne

I övrigt berättar SCB:s årsstatistik att vi i Kristianstads kommun har 34,6 procent av befolkningen som är gifta och 9,9 procent som är skilda. I landet som helhet var 32,9 procent gifta och 9,7 procent skilda.

Kristianstad tillhör de 181 kommuner i landet som ökade befolkningen i fjor. I 109 kommuner minskade invånarantalet. Skåne som helhet gick plus och hade vid årsskiftet 1 377 827 invånare efter en ökning med 15 663 personer. De flesta skånska kommuner ökade mer eller mindre, utom Bromölla, Hörby, Osby, Simrishamn och Åstorp som minskade sin befolkning.

 

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.