Pilot för att testa medarbetare inom äldreomsorgen

Updated:Thursday, May 7, 2020 1:39 PMArchived

Snart kommer medarbetare inom äldreomsorgen som uppvisar symtom att kunna testas för covid-19. I dag startar en pilot för dem som arbetar nära de äldre på vård- och omsorgsboenden i Kristianstads kommun. Piloten utökas sedan successivt till att omfatta prioriterad personal i Skånes alla 33 kommuner.

Sedan cirka två veckor testas vårdpersonal i Region Skåne. Nu kommer också personal inom den kommunala äldreomsorgen att kunna provtas för covid-19.

– Vi börjar med en pilot i Kristianstads kommun, eftersom vi har testkapacitet på provtagningsenheten på CSK, Centralsjukhuset i Kristianstad, och eftersom man har konstaterat smitta på några vård- och omsorgsboenden i kommunen, säger Håkan Miörner, medicinsk rådgivare, Region Skåne.

Brist på provtagningsmaterial är en anledning till att det tagit tid att utöka provtagningen av personal. Nya leveranser av bland annat provtagningspinnar gör att det finns förhoppningar om att kunna utöka provtagningen av personal inom äldreomsorgen i övriga kommuner inom någon vecka. När provtagningsrutinen har testats kommer även andra prioriterade personalgrupper successivt att inkluderas, exempelvis personal inom hemtjänsten.

Just nu är många fler än vanligt sjukskrivna, på grund av rekommendationen att man ska stanna hemma och sjukskriva sig om man har feber och/eller luftvägssymtom.

– Men de allra flesta har inte covid-19, utan det kan vara en vanlig förkylning eller allergi. Enligt rekommendationerna måste de ändå stanna hemma tills de är helt symtomfria samt ytterligare två symtomfria dagar, säger Håkan Miörner.

– Vi är mycket nöjda över att personer med symtom nu kan testas för att kunna konstatera om de har covid-19 eller om det beror på andra orsaker. Detta kommer innebära att de medarbetare som inte är smittade snabbare kan komma tillbaka till jobbet. Det här ger ökad trygghet både för personal och boende och också en bättre arbetsmiljö för våra medarbetare, säger Camilla Gärdebring, förvaltningschef för omsorgsförvaltningen i Kristianstads kommun.

Vilka kommer att bli testade?

Det är flera kriterier som ska uppfyllas för personal inom äldreomsorgen för att kunna provtas. Eftersom det fortfarande är brist på provtagningsmaterial kommer inledningsvis endast personal som arbetar nära de äldre på vård- och omsorgsboenden att kunna testas.

– Provtagning ska endast göras på vårdpersonal som har insjuknat med feber och/eller luftvägssymtom och det ska ske inom 72 timmar från första symtom, säger Håkan Miörner.

Det är viktigt att provtagningen görs inom tre dygn från det att symtomen dykt upp, eftersom det då är störst möjlighet att påvisa virus. På så sätt undviker man att få provresultat som är falskt negativa.

Håkan Miörner understryker att provtagningen inte ska användas efter att man varit sjuk för att konstatera smittfrihet eller på grund av oro för covid-19.

– De som blir sjuka ska kontakta sin enhetschef eller motsvarande, som tar beslut om provtagning ska göras eller inte. Om det är aktuellt skickar chefen en beställning till provtagningsenheten.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.