Kommunen vill ha avfart till Eko

Updated:Wednesday, November 6, 2019 1:02 PMArchived

Kristianstads kommun är positiv till Trafikverkets planer på att bygga ut E22 på sträckan Fjälkinge - Gualöv till motorväg under 2022-2024, men lyfter i ett remissyttrande fram en del synpunkter på planerna. Bland annat vill Kristianstads kommun se en avfart till EKO och en bredare cykelbana.

Eko Stormarknads entré.
Kristianstads kommun tycker att det behövs en avfart till Eko Stormarknad när motorvägen byggs.

Trafikverket har tagit ett steg närmare utbyggnaden av E22:an mellan Fjälkinge och Gualöv genom att lägga fram ett förslag till vägplan. Utbyggnaden är planerad att genomföras 2022-2024.

Motorvägsutbyggnaden syftar till att öka säkerheten och förbättra framkomligheten för trafiken

på sträckan. En utbyggnad till motorväg skapar dessutom förutsättningar för en fortsatt positiv regional utveckling genom att de sydvästra och nordöstra delarna av Skåne samt Blekinge knyts närmare varandra. Kristianstads kommun är därför mycket angelägen om att utbyggnaden till motorväg på sträckan genomförs snarast möjligt och är i huvudsak positiv till Trafikverkets vägplan i sitt remissyttrande, som antogs av kommunstyrelsens arbetsutskott på onsdagen och som nu kommer att skickas in till Trafikverket. Några påpekanden och invändningar vill kommunen ändå göra mot vägplanen.

Trafikplats Eko Stormarknad

Kristianstads kommun vänder sig i sitt remissyttrande mot att ingen avfart finns inplanerad till Eko Stormarknad i Fjälkinge. Stormarknaden är precis som övriga arbetsställen i kommunen viktig för ökad tillväxt och fortsatt utveckling. En direktavfart från trafik österut till Eko är av stor vikt för företaget, trots att direktavfarten kan komma att påverka parkeringens yta. Önskemål om avfart från E22 till Eko har framförts redan i tidigare utredning. Kristianstads kommun ställer sig fortsatt positiv till en avfart. I bedömningen ingår att fastighetsägaren Granen avser att utveckla handelsområdet ytterligare och har lämnat in en ansökan om planbesked till kommunen.

Gång- och cykelvägar

Kristianstads kommun är angelägen om att framkomligheten och säkerheten ska vara god för fotgängare och cyklister. Kommunen ser positivt på att Trafikverket lyssnat till att det är viktigt med en planskild gång- och cykelväg över E22 i anslutning till Bäckaskog och trafikplatsen. I yttrandet från kommunen påpekas anser att vägrenen på de sträckor som inte får en separat cykelbana, bör vara minst 1,25 meter bred eftersom lådcyklar eller cykel med cykelkärra är bredare och eftersom det behövs ett visst vingelmått för säker cykling.

Kommunen anser att det är mycket bra att gång- och cykelvägen mellan Fjälkinge och Bäckaskog får en gen sträckning och att cykelvägen byggs ut längs Maglestensvägen, där det finns möjlighet. Däremot säger kommunen i sitt yttrande att det är högst olämpligt att gående enligt Trafikverkets förslag till vägplan hänvisas till blandtrafik på en del av Maglestensvägen.

För att undvika att Sydostleden och cykelvägskopplingen mellan Fjälkinge och Bäckaskog blir avstängd anser kommunen att det är viktigt att cykelvägen byggs i sin nya sträckning innan motorvägsbygget längs samma sträcka påbörjas.

Eftersom cykelstråket mellan Gualöv och Fjälkinge är utpekat som ett prioriterat stråk för cykling av Region Skåne, så bör cykelvägen hålla hög standard. En parameter som är viktig för cykelpendlare är att cykelvägen kan användas även under den mörkare årstiden och att cykelvägen alltså bör vara belyst.

Kollektivtrafik

Kristianstads kommun ställer sig positiv till att bussen går Gamla vägen till stationen i Fjälkinge. Det gör att bussen knyts samman med tåget och att Pågatågsstationen kommer till användning ytterligare. Precis som tidigare har framförts anser kommunen att det är av stor vikt att bussen stannar inne i Bäckaskog och det är positivt att Trafikverket har lyssnat på de åsikterna.

I sitt yttrande påpekar kommunen också att det Trafikverket behöver ansöka om ändring av en del detaljplaner, har vissa synpunkter på hur vatten ska avledas och begär att Trafikverket ska tydliggöra hur förlorade naturvärden ska kompenseras.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.