Klartecken för Östermalms park

Updated:Wednesday, April 14, 2021 9:26 PMArchived

En ny detaljplan ligger klar och antagen för utvecklingen av det före detta lasarettsområdet Östermalms park i Kristianstad. Nu blir det möjligt att förtäta kvarteret med 250-300 nya bostäder men också att skapa en ny park i den östra delen av centrum.

Tecknad skiss från arkitektförslaget
Illustrationen av Liljewalls arkitekter visar det nya kvarteret inifrån parken.

AB Kristianstadsbyggen, ABK, har länge haft ambitionen att omvandla det gamla sjukhusområdet mitt i Kristianstad till en levande och modern stadsdel med mycket grönska. I projektet ingår en ny kvarterspark som kan användas för lek och avkoppling både av dem som bor i kvarteret och av andra besökare. Det innebär att den gamla sjukhusparken i engelsk stil från början av 1900-talet till viss del återskapas mellan husen.

Gammalt och nytt

Kvarteret blir en blandning av gammalt och nytt. De flesta byggnaderna blir kvar och bidrar till kulturmiljövärdet, medan tre byggnader ska rivas för att lämnar plats för nya bostadshus och ett parkeringshus.

Vitalisering av centrum

Ett skäl till att förtäta centrum med fler bostäder är att fler boende i de centrala delarna främjar liv och rörelse i centrum och kan bidra att bryta den negativa trenden för stadskärnan. Vitaliteten i centrum ökar när fler befolkar staden under större delar av dygnet och kan utnyttja det strategiska läget med tillgång till kollektivtrafik, handel, service och kulturutbud inom gångavstånd.

Enhälligt beslut

Planförslaget var ute på samråd under våren 2020 och på granskning under hösten samma år. En hel del synpunkter kom in som bland annat ifrågasatte översvämningsrisker,  påverkan på kulturmiljövärden, byggnadshöjder, skuggpåverkan, och parkeringstillgång. Synpunkter har lett till  justeringar och förtydliganden, som ledde fram till att detaljplanen nu fick fullständigt bifall vid kommunfullmäktiges aprilsammanträde.

Avtal och markbyte

Vid kommunstyrelsens senaste sammanträde godkändes ett exploateringsavtal mellan kommunen och ABK som innebär att ABK ska svara för de kostnader som uppstår anpassningar behöver göras på kommunal mark kring kvarteret och när träd ska tas ner och ersättas med nya.  Kommunstyrelsen beslutade också att bostäderna i kvarteret ska undantas från kommunens boendeparkeringssystemet  när ABK:s parkeringshus står färdigt. Kommunstyrelsen tog dessutom ett beslut om att genomföra ett markbyte i kvarteret, som innebär att kommunen tar över vändzonen i slutet av Österlånggatan och cykelvägen mellan Österlånggatan och Södra Kaserngatan mot att ABK får införliva en del av den kommunala marken längs Österlånggatan och Lasarettsboulevarden i kvartersmarken. ABK får betala drygt två miljoner kronor emellan till kommunen för bytet.

Byggs i etapper

De omkring 300 lägenheterna i området är tänkta att byggas i etapper inom de närmaste åtta åren. Rivningsarbetet kan komma igång framåt  senhösten och redan innan dess kan det göras en del arbete med att dra nya ledningar i området. Liljewall arkitekter har anlitats av ABK att gestalta kvarteret efter att ha vunnit den arkitekttävling som ABK utlyste.

Läs mer

Länkar till detaljplanen och till ABK:s presentation av kvarteret finns under Relaterad information.

Översikt Östermalms park modell
Bildtext 3D-modellen från Liljewall Arkitekter ger en översikt över det planerade kvarteret från Österlånggatan/Lasarettsboulevarden.
Byggnader att riva och bevara
De brunmarkerade byggnaderna kan rivas, medan de övriga får tydligt skydd genom nya varsamhetsbestämmelser i detaljplanen. 

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.