Avloppsinvestering godkänd men redovisning krävs

Updated:Thursday, January 27, 2022 4:49 PMArchived

Kalkylen för avloppsprojektet steg med 40 miljoner kronor direkt efter tekniska nämndens beslut i december. Nu har ett nytt beslut fattats, men nämnden kräver dessutom besked om hur förvaltningen löser uppdraget med att förbättra transparens och kontroll.

I december gav tekniska nämnden klartecken för utbyggnaden av ett avloppssystem med en budget på 90 miljoner kronor. Så gott som samtidigt slutfördes upphandlingen med betydligt högre anbud än väntat. Totalkalkylen behövde snabbt räknas om till ca 130 miljoner kronor.

Nu har nämnden än en gång behandlat ärendet med den nya budgetberäkningen som grund.  Beslutet blev även denna gång att föreslå kommunstyrelsen att lämna igångsättningsbesked för projektet. Finansieringen för merkostnaden ska lösas genom omfördelning från andra investeringsprojekt.

- Man tvingas ibland acceptera att den ursprungliga kostnadsberäkningen för ett stort projekt förändras över tid. Det kan bero på omvärldsfaktorer som vi inte kan påverka, ex nya lagkrav, större prisförändringar, bristvaror mm, men lika ofta att det skett ett större teknikskifte under processtiden fram till genomförande. Kostnadsökningen i det här fallet kan vi lösa genom omfördelning av investeringsmedel inom ram eftersom vi vet att det finns några projekt som av olika skäl inte kan påbörjas innevarande år som planerat, utan måste flyttas fram, säger tekniska nämndens ordförande Qalinle Dayib (C).

Vad han däremot inte är beredd att acceptera är om politikerna inte får ett så aktuellt och genomarbetat underlag som möjligt inför sitt beslutsfattande. Därför fattade tekniska nämnden samtidigt beslut om att förvaltningen på nästa sammanträde ska redovisa hur de lever upp till uppdraget om att förbättra kontroll och uppföljning av investeringsprojekten.

- Det här måste bli den absolut sista gången som ett investeringsprojekt förs fram till nämnden innan det är helt färdigprocessat och kostnadsgranskat fullt ut. Med det här beslutet vill vi understryka det uppdrag som förvaltningen fick efter granskningen av projektet för centrala reningsverket, säger Qalinle Dayib.

Det har gått nästan exakt ett år sedan de anlitade konsulterna redovisade den externa granskning av reningsverksprojektet som tekniska nämnden hade beställt. (Läs om granskningen i länken under relaterad information)

Rapporten om ombyggnadsprojektet för det centrala reningsverket belyste brister och presenterade en rad rekommendationer och åtgärdsförslag för förbättrade rutiner kring stora investeringsprojekt. En enig teknisk nämnd gav förvaltningen i uppdrag att vidta åtgärder utifrån rapportens resultat. Målet var att skapa större transparens och att få en tydligare styrning och kontroll genom hela beställarledet inom kommunen.

- Vi vet att mycket arbete har gjorts med att förbättra rutinerna, men tyvärr visar ärendet med ledningsprojektet att det fortfarande förekommer brister. Därför begär vi nu att nämnden vid nästa sammanträde ska få ordentlig redovisning av hur åtgärderna efterlevs. Vi vill också ha besked om hur den interna kontrollen ska utformas framöver, säger Qalinle Dayib (C).

En majoritet av tekniska nämnden stod bakom beslutet att ge klartecken till avloppsprojektet och att kräva redovisning av de samlade åtgärderna vid nästa möte. Socialdemokraterna reserverade sig mot beslutet och vill i stället göra ett avtal om ett samarbete endast mellan alliansen och Socialdemokraterna för kontroll och uppföljning av VA-verksamheten.

- Det kan vi inte tänka oss att gå med på. Kostnadskontrollen är hela nämndens ansvar och nämnden har redan gett ett uppdrag till förvaltningen om att förbättra rutinerna. Det ska vi då självklart följa upp inom nämnden och i den beslutsstruktur som redan finns, säger Qalinle Dayib.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.