Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden har det politiska ansvaret att utöva tillsyn och kontroll över förmyndarskap, godmanskap och förvaltarskap. Det innebär att vi ska förhindra att personer som inte själv kan ta tillvara sin rätt missgynnas ekonomiskt eller rättsligt. Nämnden har 5 ledamöter och 5 ersättare.

I varje kommun ska det enligt lag finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. Kristianstads kommun har en sedan 1 januari 2019 en överförmyndarnämnd.

Vårt uppdrag regleras i föräldrabalken. Vår tillsyn ska se till att barn eller myndiga personer som inte själva kan tillvara sin rätt eller sköta sin ekonomi får den hjälp och stöd de behöver.

För att sköta det dagliga arbetet som rör gode män, förvaltare och förmyndare finns tjänstepersoner på överförmyndarkansliet.

Om du inte är nöjd med ett beslut som överförmyndarnämnden har fattat kan du överklaga det till  tingsrätten.

Ledamöter och ersättare

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.