Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har det politiska ansvaret för miljö- och hälsoskyddsarbetet i kommunen. Det innebär att vi bland annat tar beslut som rör olika tillstånd, miljöskydd och naturvård. I nämnden finns elva ledamöter och sex ersättare.

Vi ansvarar för hälsoskydd, livsmedelshygien, alkohol- och serveringstillstånd, miljöskydd, naturvård och långsiktig planering i syfte att bevaka miljö- och hälsoskyddsintressen.

Vi arbetar mycket med utåtriktad information, råd och anvisningar. Vi utfärdar tillstånd och vi kan även förelägga om olika åtgärder. Varje år utser vi miljöpristagare.

Vårt uppdrag styrs av ett antal lagar och förordningar som Miljöbalken och Livsmedelslagen.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar för oss och verkställer våra beslut.

Ledamöter och ersättare

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.