Kommunrevisionen

Kommunrevisionen ansvarar för att granska kommunens verksamheter och de kommunala bolagen. Vi undersöker om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt. Revisionen har sju ordinarie ledamöter.

Varje år genomför vi ett femtontal revisionsuppdrag. Vi väljer områden och frågeställningen efter hur väsentliga de är för kommunens verksamhet och med tanke på risker.

Enligt kommunallagen ska vi varje år granska all verksamhet som nämndernas verksamheter arbetar med. Vi kontrollerar att räkenskaperna är rättvisande och att den interna kontrollen är tillräcklig. Till vår hjälp har vi revisionskonsulter.

Kommunrevisionen är direkt underställd kommunfullmäktige.

Revisionsrapporter

2020

Granskning av intern kontroll - attester

Granskning av utredningstider vid handläggning av ärenden, barn och unga

Granskning av delårsrapport 2020

Granskning av underhåll av fastigheter

Granskning av arbetet med barn och ungas psykiska ohälsa

Granskning av hemtjänstens kvalitet

Granskning av Kristianstads kommuns krisberedskap

Granskning av färdtjänst i Region Skåne och i de tolv deltagande kommunerna

Granskning avseende delegation av beslutsrätt inom Tekniska nämnden

2019

Arbetet med införandet av GDPR inom AB Kristianstadsbyggen - en förstudie och nulägesbeskrivning

Översiktlig granskning av momshantering

Granskning av skolplikten

Granskning av barn- och utbildningsnämndens arbete rörande säkerhet i skolor

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2019-08-31

Granskning av styrning och ledning inom Miljö-och hälsoskyddsnämnden samt Bygg­nadsnämnden

Granskning av hanteringen av konst

Granskning av uppföljningsarbete samt beställningar inom IFO med inriktning mot familjehemsarbete

Arbetet med införandet av GDPR i Kristianstad kommun - en förstudie och nulägesbeskrivning

Uppföljningsgranskning - effekter av kommunrevisionens fördjupade granskningar under mandateperioden 2015-2018

 

2018

Granskning av elevhälsan

Granskning av ledning och styrning av LSS-verksamheten

Uppföljande granskning av kommunens näringslivsverksamheten

Granskning av representation i Kristianstads kommuns helägda bolag

Granskning av vatten och avloppsverksamheten

Granskning av styrning av IT- och informationssäkerhet

Granskning av omstrukturering av inköpsprocess

Granskning av vuxenutbildningen

Granskning av intern kontroll

2017

Granskning av upphandlingsverksamhet C4 Energi AB och Kristianstads renhållnings AB

Förstudie av hantering avseende hävning av avtal med upphandlad systemleverantör

Granskning av rutinerna för biståndshandläggning inom äldreomsorg

Granskning av överförmyndarverksamheten

Granskning av delårsrapport 2017

Granskning av kommunens fordonsnyttjande

Granskning av finanspolicy

Granskning av strategisk personalförsörjning

Granskning av kommunstyrelsens uppsiktsplikt

Granskning av arbetet mot kränkande behandling och diskriminering

Granskning av hanteringen av ensamkommande barn

Ledamöter och ersättare

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.