Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom kommunal utbildningsverksamhet och beslutar i frågor som den enligt lag eller annan författning ska ha hand om.

Nämnden ansvarar för följande verksamheter:

 1. förskola,
 2. pedagogisk omsorg,
 3. öppen förskola,
 4. fritidshem,
 5. förskoleklass,
 6. grundskola,
 7. grundsärskola,
 8. gymnasieskola,
 9. gymnasiesärskola,
 10. vuxenutbildning
  - på grundläggande nivå
  - på gymnasial nivå, förutom yrkesutbildningar
  - som särskild utbildning på grundläggande nivå
  - som särskild utbildning på gymnasial nivå.
 11. yrkeshögskola, och
 12. musikskola.


Nämnden utövar tillsyn över följande fristående verksamheter:

 1. förskola och fritidshem vars huvudman kommunen har godkänt,
 2. pedagogisk omsorg vars huvudman kommunen har förklarat ha rätt till bidrag, och
 3. ägar- och ledningsprövning av fristående verksamheter som godkänts av
  nämnden.

Nämnden ansvarar också för måltidsservice inom de av nämndens verksamheter som
framgår av särskild överenskommelse med verksamheten Gemensam service.

Kontaktpolitiker

Barn- och utbildningsnämnden utser vid varje mandatperiods början kontaktpolitiker till förvaltningens fem skolområden. Fristående skolor och förskolor erbjuds också möjligheten till kontaktpolitiker. Uppdraget gäller för hela mandatperioden. Eventuella förändringar under mandatperioden beslutas av nämnden.

Kontaktpolitikerns viktigaste uppgift är att för barn- och utbildningsnämndens räkning bilda sig en uppfattning om verksamheten i skolområdet och löpande följa utvecklingen. Uppdraget syftar till att kontaktpolitikern– genom att hålla sig informerad om situationen och utvecklingen samt vara nämndens förlängda arm via besök och möten – ska skapa en ökad samlad kunskap hos nämnden om verksamheten. Kontaktverksamheten i sig är inte forum för beslut eller ställningstaganden.

Förteckning över kontaktpolitiker finns under Relaterade information längst ner på denna sida.

Representanter i programråd för gymnasieskolor

Lokala programråd ska finnas för gymnasieskolans nationella program och yrkesråd ska finnas för sammanhållna utbildningar inom regionalt yrkesvux. Ett lokalt programråd inom gymnasieskolan kan vara gemensamt med motsvarande yrkesråd inom regionalt yrkesvux.

Barn- och utbildningsnämnden utser ledamöter som representanter i programråd/yrkesråd. Förteckning över kontaktpolitiker finns under Relaterad information längst ner på denna sida.

 

Ledamöter och ersättare

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.