Arbete och välfärdsnämnden

Arbete och välfärdsnämnden har det politiska ansvaret för individ och familjeomsorg i kommunen. Det innebär att vi bland annat tar beslut som rör stöd och hjälp till barn och unga, ekonomiskt bistånd och stöd till familjer, arbete och sysselsättning. I nämnden finns 15 ledamöter och 8 ersättare.

Vi ansvarar för att förebygga och motarbeta utanförskap genom att bereda förutsättningar för alla medborgares fullvärdiga delaktighet i samhället. Detta gör vi främst genom tillgång till arbete, sysselsättningsåtgärder och utbildningsinsatser. Allt arbete utgår från kommunfullmäktiges fastställda mål.

Arbete och välfärdsförvaltningen arbetar för oss och verkställer våra beslut.

Ledamöter och ersättare

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.