Nämnder

Kommunens politiska organisation består av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och flera facknämnder. I nämnderna finns förtroendevalda politiker som tar besluten. Vi har även olika utskott, kommittéer och beredningar. Besluten verkställs sedan av tjänstepersonerna som jobbar i kommunen.

I nämnderna finns våra folkvalda politiker.
I nämnderna finns våra folkvalda politiker.

Nämnden styr över en förvaltning. I många frågor fattar politikerna i nämnderna de avgörande besluten. En del större och mer övergripande frågor går vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för att beslutas där.

Kommunfullmäktige beslutar vilka nämnder som ska finnas och väljer ledamöter. Fördelningen av antalet platser mellan partierna i nämnderna utgår från valresultatet och partiernas storlek, men kan också i någon mån påverkas av  allianssamarbete eller valteknisk samverkan mellan partier. Ordförandeposten i nämnderna tillsätts av den styrande koalitionen medan vice ordförande väljs från oppositionen. Ordförande, vice ordförande och, i vissa nämnder, andre vice ordförande utgör nämndens presidium.

Organisationsplan

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.