Kommunfullmäktige 2018-12-12

Här kan du följa Kristianstads kommunfullmäktiges sammanträde kl. 09.00 den 12 december 2018.

Ärenden      

 

1

Fastställande av dagordning

 

2

Anmälan om ersättare

 

3

Upprop

 

4

Val av justerare

 

5

Delgivningar

 

A

Laga kraftbesked gällande detaljplan för Öllsjö 33:2 m fl   i Kristianstad

 

B

Yttrande över revisionens granskning av vatten och   avloppsverksamheten

 

6

Informationer

 

7

Revidering av reglemente för Arbete och välfärdsnämnden

 

8

Lottning av 15:e mandatet i Barn- och utbildningsnämnden

 

9

Lottning av 15:e mandatet i Omsorgsnämnden

 

10

Lottning av 15:e mandatet i Arbete och välfärdsnämnden

 

11

Val av ledamöter och ersättare i Arbete och   välfärdsnämnden

 

12

Val av ordförande och vice ordförande i Arbete och   välfärdsnämnden

 

13

Val av ledamöter och ersättare i Barn- och   utbildningsnämnden

 

14

Val av ordförande och vice ordförande i Barn- och   utbildningsnämnden

 

15

Val av ledamöter och ersättare i Omsorgsnämnden

 

16

Val av ordförande och vice ordförande i Omsorgsnämnden

 

17

Val av ledamöter och ersättare i Byggnadsnämnden

 

18

Val av ordförande och vice ordförande i Byggnadsnämnden

 

19

Val av ledamöter och ersättare i Kultur- och   fritidsnämnden

 

20

Val av ordförande och vice ordförande i Kultur- och   fritidsnämnden

 

21

Val av ledamöter och ersättare i Miljö- och   hälsoskyddsnämnden

 

22

Val av ordförande och vice ordförande i Miljö- och   hälsoskyddsnämnden

 

23

Val av ledamöter och ersättare i Tekniska nämnden

 

24

Val av ordförande och vice ordförande i Tekniska nämnden

 

25

Val av ledamöter och ersättare i Valnämnden

 

26

Val av ordförande och vice ordförande i Valnämnden

 

27

Val av ledamöter och ersättare i Räddningsnämnden

 

28

Val av ordförande och vice ordförande i Räddningsnämnden

 

29

Val av ledamöter och ersättare i Överförmyndarnämnden

 

30

Val av ordförande och vice ordförande i   Överförmyndarnämnden

 

31

Val av ledamöter och ersättare i Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd

 

32

Val av ordförande och vice ordförande i Östra Skånes   Hjälpmedelsnämnd

 

33

Val av ledamot och ersättare i gemensam nämnd för   fastighets- och arbetsplatsanknutna tjänster

 

34

Val av ordförande och vice ordförande i gemensam nämnd för   fastighets- och arbetsplatsanknutna tjänster

 

35

Val av ledamöter i styrelsen för Skåne Nordost

 

36

Val av ledamot och 1:e ersättare i samordningsförbundet   Skåne Nordost

 

37

Val av ledamöter, ersättare, revisor och revisorsersättare   i styrelsen för Regionmuséet

 

38

Val av ombud och ersättare i Kommunförbundet Skåne

 

39

Val av gode män enligt fastighetsbildningslagen avseende   dels tätortsförhållanden och dels jord- eller skogsbruksfrågor

 

40

Val av ledamöter i styrelsen för Per Anderssons   stipendiefond för teknisk utbildning

 

41

Val av ledamöter och ersättare i Solvig och Emil Isakssons   fond för sjuka barn

 

42

Val av ordförande och vice ordförande i Solvig och Emil   Isakssons fond för sjuka barn

 

43

Val av ledamöter i Anna Nilssons stiftelse

 

44

Val av ledamöter, ersättare, revisor och revisorsersättare   i stiftelsen Lerjevallen

 

45

Val av ledamöter i styrelsen för Mårten och Anna Pehrsons   donationsfond för år 2019

 

46

Val av ledamöter och ersättare i styrelsen för Nils   Anderssons donationsfond (Fjälkinge) för år 2019

 

47

Val av ledamöter och ersättare i styrelsen för Wahlbergska   stiftelsen för år 2019

 

48

Val av ledamot, ersättare och revisor i Kristianstads   teaterförening för år 2019

 

49

Val av revisor och ersättare i Kristianstads   fritidsgårdsforum för år 2019

 

50

Val av revisor och ersättare i Kristianstads tennisklubb   för år 2019

 

51

Val av revisor och ersättare i Vångabergets slalomklubb   för år 2019

 

52

Val av ledamot och revisor i Vanneberga Folkets   Hus-förening

 

53

Avsägelse samt fyllnadsval av ledamot tillika vice ordförande   i Åhus Hamn och stuveri AB efter Gunilla Björck (S)

 

54

Avsägelse som ledamot i Kommunfullmäktige - Thord Bagan   (S)

 

55

Eventuella övriga valärenden

 

56

Omsorgsnämndens åtgärder för att uppnå budgetbalans 2018   och 2019 samt begäran om tilläggsanslag

 

57

Borgens/låneramar för de kommunala bolagen samt extern   låneram för kommunkoncernen från och med 2019

 

58

Borgensavgifter från och med år 2019

 

59

Taxa för Kristianstads kommuns allmänna vatten- och   avloppsanläggningar 2019

 

60

Taxor för Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde   för år 2019

 

61

Revidering av reglemente för Kommunstyrelsen

 

62

Revidering av reglemente för Krisledningsnämnden

 

63

Reglemente för Räddningsnämnden

 

64

Reglemente för Överförmyndarnämnden

 

65

Revidering av reglemente för Omsorgsnämnden

 

66

Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda

 

67

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för   förtroendevalda (OPF-KL 18)

 

68

Ordning för ersättares inträde för mandatperioden   2018-2022

 

69

Motion - Försök med 6 timmars arbetsdag för   socialsekreterare som arbetar med barn- och ungdomsärenden inom Arbete och   välfärdsnämnden

 

70

Budget 2019 och flerårsplan 2020-2021

 

71

Eventuella motioner, interpellationer, frågor och   medborgarförslag

 

Se kommunens digitala anslagstavla på kristianstad.se

Sammanträdet sänds på www.kristianstad.se/webbtv

Kristianstad 2018-11-28

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.