Kommunfullmäktige 2023-02-07

Här kan du följa Kommunfullmäktiges sammanträde kl. 13.00 den 7 februari 2023.

Ärenden

 

Nr

 

 

1

Fastställande av dagordning

 

2

Anmälan av ersättare och upprop

 

3

Val av justerare

 

4

Delgivningar

 

A

Revisionsrapport - Granskning av bygglovsverksamheten och uppföljning av tillsynsärenden

 

B

Revisionsrapport - Översiktlig granskning av momshantering

 

C

Länsstyrelsens Skåne – Ny ersättare i kommunfullmäktige efter Linnéa Sjögren (S)

 

D

Länsstyrelsen Skåne – Beslut att upphäva ändring av lokala ordningsföreskrifter avseende alkoholförtäring

 

E

Kommunstyrelsens beslut 2022-12-21 – Rapporterings-skyldighet enligt 16 kap. 6 f § socialtjänstlagen av ej verkställda beslut - omsorgsnämnden

 

F

Kommunstyrelsens beslut 2022-12-21 – Rapporter enligt 16 kap 6 h § socialtjänstlagen om ej verkställda beslut – arbete och välfärdsnämnden

 

G

Omsorgsnämndens beslut 2022-12-15 – Revisionsrapport - Granskning av effekter av avtalet om ansvarsfördelning och utveckling avseende hälso- och sjukvården i sjukvården i Skåne

 

H

Beslut arbete och välfärdsnämnden 2022-12-19 – Revisions-svar - Granskning av hantering av orosanmälningar, barn och unga

 

I

Beslut barn- och utbildningsnämnden 2022-12-06 – Svar på revisionsrapport - Granskning av vuxenutbildningen

 

J

Beslut arbete och välfärdsnämnden 2022-12-19 – Revisions-svar - Granskning av vuxenutbildningen

 

5

Eventuella valärenden

 

6

Igångsättningstillstånd - Nybyggnation av Allöskolan

 

7

Bidrag till Brottsofferjouren Nordöstra Skåne

 

8

Reservation och försäljning av Vindskivan 2 och 3 samt förvärv av Långtradaren 2

 

9

Revidering av vattenskyddsområde i Degeberga

 

10

VA-strategi för Kristianstads kommun

 

11

Motion - Inför kostnadsfria mensskydd på kommunens högstadie- och gymnasieskolor

 

12

Interpellation – Med anledning av tillbakadraget initiativ evenemangsstranden ett av kommunens starkaste varumärke Hur blev det så här?

 

13

Eventuella motioner, interpellationer, frågor och medborgarförslag

 

14

Ledamöternas frågestund

 

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.