Kommunfullmäktige 2022-11-15

Här kan du följa Kommunfullmäktiges sammanträde kl. 13.00 den 15 november 2022.

Ärenden

 

Nr

 

 

1

Fastställande av dagordning

 

2

Anmälan av ersättare och upprop

 

3

Val av två justerare att jämte ordföranden justera dagens protokoll samt att vara rösträknare/kontrollanter vid behov

 

4

Val av ordförande i kommunfullmäktige

 

5

Val av 1:e vice ordförande i kommunfullmäktige

 

6

Val av 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige

 

7

Förtida tillträde för kommunstyrelsen

 

8

Val av ledamöter och ersättare i valberedningen

 

9

Val av ordförande och vice ordförande i valberedningen

 

10

Val av revisorer

 

11

Val av ordförande och vice ordförande i revisionen

 

12

Val av ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen

 

13

Val av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen

 

14

Avsägelser samt val av ledamöter i styrelsen för Skåne Nordost

 

15

Val av ledamöter och ersättare i räddningsnämnden

 
16

Val av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande i räddningsnämnden

 

17

Eventuella valärenden

 

18

Delgivningar

 

A

Länsstyrelsen Skåne – Beslut 2022-09-28 Slutlig rösträkning och mandatfördelning – val till kommunfullmäktige

 

B

Valteknisk samverkan Moderaterna, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna

 

C

Valteknisk samverkan Socialdemokraterna och Vänsterpartiet

 

D

Valteknisk samverkan Liberalerna och Centerpartiet

 

E

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen – Laga kraftbesked detaljplan för del av Östra Kasern 3 m.fl. i Kristianstad

 

F

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen – Laga kraftbesked detaljplan för Atlas 1, Vä 2:72 m.fl. i Kristianstad

 

G

Kommunstyrelsens beslut 2022-10-26 – Svar på revisionsrapport Granskning av framtidens äldreomsorg

 

H

Omsorgsnämndens beslut 2022-10-12 – Revisionsrapport - Framtidens äldreomsorg

 

I

Kommunstyrelsens beslut 2022-10-26 – Rapporterings-skyldighet enligt 16 kap. 6 f § Socialtjänstlagen av ej verkställda beslut – omsorgsnämnden

 

J

Kommunstyrelsens beslut 2022-10-26 – Rapporter enligt 16 kap 6h § socialtjänstlagen om ej verkställda beslut – arbete och välfärdsnämnden

 

19

Preliminär skattesats budget 2023

 

20

Extra bolagsstämma i Kommunassurans om egenandelsprogram, nytt ägaravtal och nytt ägardirektiv

 

21

Naturreservatet Ekenabben och Kvarnnäs i Kristianstads kommun

 

22

Biblioteksplan för 2023

 

23

Revidering av taxa för fritidshem

 

24

Avgiftsfria uteserveringar november 2022 - mars 2023

 

25

Motion - Uppvärdera träd i urbana miljöer

 

26

Motion - Låt oss skaffa en tvillingstad i Ukraina!

 

27

Eventuella motioner, interpellationer, frågor och medborgarförslag

 

28

Ledamöternas frågestund

 

 

 

 

 

Efter sammanträdet avslutats

 

 

Kristianstads kommuns medverkan i val av ombud till Sveriges Kommuner och Regioners kongress 2023.

 

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.