Kommunfullmäktige 2022-06-23

Här kan du följa Kommunfullmäktiges sammanträde kl. 09.00 den 23 juni 2022.

 

Ärenden

 

Nr

 

 

1

Fastställande av dagordning

 

2

Anmälan av ersättare och upprop

 

3

Val av justerare

 

4

Delgivningar

 

A

Kommunstyrelsens beslut 2021-12-22 – Svar på revisionsrapport granskning av förlorad arbetsinkomst Kristianstad kommun

 

B

Kommunstyrelsens beslut 2022-05-25 – Yttrande över granskning av intern kontroll vid bidragsgivning till föreningar och studieförbund

 

C

Kultur- och fritidsnämndens beslut 2022-04-28 – Granskning av intern kontroll vid bidragsgivning till föreningar och studieförbund

 

D

Arbete och välfärdsnämndens beslut 2022-05-31 – Revisionssvar - Granskning av intern kontroll vid bidragsgivning till föreningar och studieförbund

 

E

Omsorgsnämndens beslut 2022-05-25 – Granskning av intern kontroll vid bidragsgivning till föreningar och studieförbund

 

 

 

F

Kommunstyrelsens beslut 2022-05-25 – Svar på revisionsrapport om granskning av arbetet med att motverka, förhindra och hantera hot och våld mot anställda och förtroendevalda

 

G

Arbete och välfärdsnämndens beslut 2022-05-31 – Revisionssvar - Granskning av arbetet med att motverka, förhindra och hantera hot och våld mot anställda och förtroendevalda

 

H

Arbete och välfärdsnämndens beslut 2022-05-31 – Revisionssvar – Granskning av uppföljning av placerade barn och unga

 

I

Länsstyrelsen Skåne – Ny ledamot och ersättare för ledamot i kommunfullmäktige - Peter Johansson (M)

 

5

Eventuella valärenden

 

6

Ägardirektiv för Kristianstad Airport AB

 

7

Reviderad totalkalkyl för Österlövs skola och Kämpaställets förskola

 

8

Åhus vattenskyddsområde

 

9

Detaljplan för del av Önnestad 112:1

 

10

Ändring av allmänna lokala ordningsföreskrifter för Kristianstads kommun

 

11

Eventuella motioner, interpellationer, frågor och medborgarförslag

 

12

Pyntens pumpstation

 

13

Ledamöternas frågestund

 

 

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.