Kommunfullmäktige 2021-06-16

Här kan du följa Kommunfullmäktiges sammanträde kl. 13.00 den 16 juni 2021.

Ärenden

 

Nr

 

 

1

Fastställande av dagordning

 

2

Anmälan av ersättare och upprop

 

3

Val av justerare

 

4

Informationer

 

 

13:00-13:10 

Kommundirektör Christel Jönsson informerar om arbetet med coronaviruset, covid-19

 

5

Delgivningar

 

A

Revisionsrapport - Förstudie och nulägesbeskrivning arbetet med införandet av GDPR inom Kristianstads Renhållnings AB

 

B

Arbete och välfärdsnämndens beslut 2021-04-29 § 93 – Revisionssvar - Uppföljningsgranskning av kommunens fordonshantering

 

C

Arbete och välfärdsnämndens beslut 2021-05-27 § 110 –
Svar till revisionen - Granskning av samverkan kring barn och unga med behov av samordnade insatser

 

D

Kommunstyrelsens beslut 2021-05-26 § 127 – Stiftelsernas årsredovisningar år 2020

 

6

Eventuella valärenden

 

7

Samordningsförbundets Skåne Nordost Årsredovisning verksamhetsåret 2020

 

8

Förvärv av Domus 4 samt del av Domus 2

 

9

Cykelväg mellan Ovesholm och Vä

 

10

Cykelväg mellan Färlöv och Önnestad

 

11

Revidering av riktlinjer för hantering av digitala allmänna handlingar

 

12

Motion - Låt Kristianstad kommun bli värdstad åt MR-dagarna

 

13

Motion - Inrätta en fullmäktigeberedning med inriktning mot demokrati och mänskliga rättigheter, syfte att Kristianstads kommun ska bli MR-kommun

 

14

Motion - Effektiviseringar eller besparingar? Dags för en extern granskning av de generella effektiviseringskraven

 

15

Eventuella motioner, interpellationer, frågor och medborgarförslag

 

16

Ledamöternas frågestund

 

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.