Kommunfullmäktige 2021-05-11

Här kan du följa Kommunfullmäktiges sammanträde kl. 13.00 den 11 maj 2021.

  

  

Ärenden

  
  

 

  

Nr

 

 

1

Fastställande av   dagordning

 

2

Anmälan av   ersättare och upprop

 

3

Val av justerare

 

4

Informationer

 

 

13:00-13:10   Kommundirektör   Christel Jönsson informerar
                               om arbetet   med coronaviruset, covid-19

 

5

Delgivningar

 

A

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen – Laga   kraftbesked avseende detaljplan för Betongen 1 m.fl. inom Näsby   industriområde

 

B

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen – Laga   kraftbesked avseende detaljplan för Vä 55:1 m.fl. Nya Ängamöllan

 

C

Länsstyrelsen Skånes beslut – Ny ledamot i   Kommunfullmäktige efter Susanna Svensson (SD)

 

6

Eventuella   valärenden

 

7

Bemyndigande till   kommunstyrelsen med anledning av den nya pandemilagen

 

8

Slopad avgift för   prövning till högre betyg

 

9

Halverad avgift för   torghandel och matvagnar

 

10

Arvode för Krinova   AB:s styrelse

 

11

Medborgarförslag -   Revidera och utveckla uppdragen till AB Kristianstadsbyggen

 

12

Motion - Matlådor   för att minska matsvinnet

 

13

Motion -   Kristianstad - Sveriges bästa cykelkommun

 

14

Motion - Uppdatera   kommunens vindkraftsplan

 

15

Motion -   Avlägsnande av EU-flagga i Kommunfullmäktiges sessionssal

 

16

Motion - Så kan   staden och centrum utvecklas

 

17

Motion - Teckna IOP   mellan Koncensus och Kristianstads kommun

 

18

Motion - Offentligt   drivna vårdboenden

 

19

Motion - Inför   Kulturgaranti för äldre

 

20

Motion - Utred   möjligheten att servera vildsvinskött i våra kommunala verksamheter

 

21

Eventuella   motioner, interpellationer, frågor och medborgarförslag

 

22

Ledamöternas   frågestund

 

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.