Kommunfullmäktige 2020-12-08

Här kan du följa Kommunfullmäktiges sammanträde kl. 13.00 den 8 december 2020.

                                                                                                  

   

Ärenden

   
   

 

   
  

Nr

  
  

 

  
  

 

  
  

1

  
  

Fastställande av    dagordning

  
  

 

  
  

2

  
  

Anmälan av    ersättare och upprop

  
  

 

  
  

3

  
  

Val av justerare

  
  

 

  
  

4

  
  

Informationer

  
  

 

  
  

 

  
  

13:00-13:10   Kommundirektör    Christel Jönsson informerar
                                om arbetet    med coronaviruset, covid-19

  
  

 

  
  

5

  
  

Delgivningar

  
  

 

  
  

A

  
  

Revisionsrapport - Uppföljningsgranskning av kommunens    fordonshantering

  
  

 

  
  

B

  
  

Revisionsrapport - Arbetet med införandet av GDPR inom C4    Energi - en förstudie och nulägesbeskrivning

  
  

 

  
  

C

  
  

Beslut KFN 2020-09-17 – Svar på revisionsrapport Granskning    av barn och ungdomars psykiska ohälsa - kultur- och fritidsnämndens styrning    och uppföljning av fritidsgårdsverksamheten

  
  

 

  
  

D

  
  

Länsstyrelsen Skåne – Meddelande om mottagen anmälan    gällande ändring av lokala ordningsföreskrifter

  
  

 

  

 

 

                                                                                                                                                                 

  

6

  
  

Val av ledamöter,    ersättare och revisorer i Kristianstads kommunföretag AB

  
  

 

  
  

7

  
  

Val av ordförande    och vice ordförande i Kristianstads kommunföretag AB

  
  

 

  
  

8

  
  

Val av ledamöter,    ersättare och revisorer i Kristianstads Industribyggnads AB

  
  

 

  
  

9

  
  

Val av ordförande    och vice ordförande i Kristianstads Industribyggnads AB

  
  

 

  
  

10

  
  

Val av ledamöter,    ersättare och revisorer i AB Kristianstadsbyggen

  
  

 

  
  

11

  
  

Val av ordförande    och vice ordförande i AB Kristianstadsbyggen

  
  

 

  
  

12

  
  

Val av ledamöter,    ersättare och revisorer i AB Allön

  
  

 

  
  

13

  
  

Val av ordförande    och vice ordförande i AB Allön

  
  

 

  
  

14

  
  

Val av ledamöter,    ersättare och revisorer i Specialfastigheter i Kristianstad AB

  
  

 

  
  

15

  
  

Val av ordförande    och vice ordförande i Specialfastigheter i Kristianstad AB

  
  

 

  
  

16

  
  

Val av ledamöter,    ersättare och revisorer i C4 Parkerings AB

  
  

 

  
  

17

  
  

Val av ordförande    och vice ordförande i C4 Parkerings AB

  
  

 

  
  

18

  
  

Val av ledamöter,    ersättare och revisorer i C4 Energi AB

  
  

 

  
  

19

  
  

Val av ordförande    och vice ordförande i C4 Energi AB

  
  

 

  
  

20

  
  

Val av ledamöter,    ersättare och revisorer i C4 Elnät AB

  
  

 

  
  

21

  
  

Val av ordförande    och vice ordförande i C4 Elnät AB

  
  

 

  
  

22

  
  

Val av ledamöter,    ersättare och revisorer i Kristianstads Biogas AB

  
  

 

  
  

23

  
  

Val av ordförande    och vice ordförande i Kristianstads Biogas AB

  
  

 

  

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                           

  

24

  
  

Val av ledamöter,    ersättare och revisorer i Kristianstads Renhållnings AB

  
  

 

  
  

25

  
  

Val av ordförande    och vice ordförande i Kristianstads Renhållnings AB

  
  

 

  
  

26

  
  

Val av ledamöter    och ersättare i Åhus Hamn & Stuveri AB

  
  

 

  
  

27

  
  

Val av vice    ordförande i Åhus Hamn & Stuveri AB

  
  

 

  
  

28

  
  

Val av ledamöter    och revisor i Kristianstads Airport AB

  
  

 

  
  

29

  
  

Val av ordförande    och vice ordförande i Kristianstads Airport AB

  
  

 

  
  

30

  
  

Val av ledamot,    ersättare och revisor i Kristianstads teaterförening för år 2021

  
  

 

  
  

31

  
  

Val av ledamöter i    styrelsen för Mårten och Anna Pehrsons donationsfond för år 2021

  
  

 

  
  

32

  
  

Val av ledamöter    och ersättare i styrelsen för Nils Anderssons donationsfond (Fjälkinge) för    år 2021

  
  

 

  
  

33

  
  

Val av ledamöter    och ersättare i styrelsen för Wahlbergska stiftelsen för år 2021

  
  

 

  
  

34

  
  

Val av revisor och    ersättare i Kristianstads fritidsgårdsforum för år 2021

  
  

 

  
  

35

  
  

Val av revisor och    ersättare i Kristianstads tennisklubb för år 2021

  
  

 

  
  

36

  
  

Val av revisor och    ersättare i Vångabergets slalomklubb för år 2021

  
  

 

  
  

37

  
  

Val av ledamot i    styrelsen för Ernst Wohlins stiftelse till Maria och Ola Wohlins minne för    år 2021

  
  

 

  
  

38

  
  

Eventuella    valärenden

  
  

 

  
  

39

  
  

Borgensavgifter    från och med år 2021

  
  

 

  
  

40

  
  

Borgenslåneramar    för de kommunala bolagen samt extern låneram för kommunkoncernen från och    med 2021

  
  

 

  
  

41

  
  

Aktieägaravtal och    ägardirektiv avseende Åhus Hamn & Stuveri AB

  
  

 

  
  

42

  
  

Boendeparkering    Egna Hem

  
  

 

  
  

43

  
  

Reviderat    handlingsprogram enligt lag om skydd mot olyckor (LSO)

  
  

 

  
  

44

  
  

Riktlinjer för    godkännande och rätt till bidrag - tillägg

  
  

 

  
  

45

  
  

Förbundsordning    för kommunalförbundet AV Media Skåne

  
  

 

  
  

46

  
  

Taxa för    musikskolan

  
  

 

  
  

47

  
  

Avgiftsfria    uteserveringar 2021-01-01 -- 2021-12-31

  
  

 

  
  

48

  
  

Reviderade    arvodesbestämmelser för förtroendevalda

  
  

 

  
  

49

  
  

Revidering av    kommunstyrelsens reglemente verksamheten gemensam service

  
  

 

  
  

50

  
  

Medborgarförslag -    Översyn av arvoden och arvodesbestämmelser önskas snarast

  
  

 

  
  

51

  
  

Eventuella    motioner, interpellationer, frågor och medborgarförslag

  
  

 

  

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.