Kommunfullmäktige 2020-09-15

Här kan du följa Kommunfullmäktiges sammanträde kl. 13.00 den 15 september 2020.

  

  

Ärenden

  
  

 

  

Nr

 

 

1

Fastställande av   dagordning

 

2

Anmälan av   ersättare och upprop

 

3

Val av justerare

 

4

Informationer

13:00-13:20   Kommundirektör   Christel Jönsson informerar
                               om arbetet   med Coronaviruset, covid-19.

 

5

Delgivningar

 

A

Kommunstyrelsens beslut 2020-06-17 Stiftelsernas   årsredovisningar år 2019

 

B

Kommunstyrelsens beslut 2020-08-26   Rapporterings-skyldighet enligt 16 kap. 6 f § socialtjänstlagen av ej   verkställda beslut – Omsorgsnämnden

 

C

Revisionsrapport - Granskning av hemtjänstens   kvalitet 

 

D

Revisionsrapport - Granskning av arbetet med barn och   ungas psykiska ohälsa

 

6

Eventuella   valärenden

 

7

Samordningsförbundets   Skåne Nordost Årsredovisning verksamhetsåret 2019

 

8

Redovisning av   lokalt partistöd för år 2019

 

9

Sammanträdestider   för Kommunfullmäktige 2021

 

10

Medborgarförslag -   Ta bort årliga abonnemangsavgiften för VA som hänförs till kommunalt vatten,   för de medborgare som valt att inte ansluta sig till denna tjänst

 

11

Medborgarförslag - Vid anslutning till kommunalt VA inom landsbygdsområden ska kostnaden delas lika på anslutna verksamhetsområdet och inte baseras på tomtstorlek

 

12

Motion - Ta bort   utmaningsrätten omedelbart

 

13

Motion - Vi säger   nej till svarta tjänster - men ja till vår gemensamma välfärd!

 

14

Motion - Initiera   drogförebyggande arbete på fritidsgårdarna i Kristianstads kommun

 

15

Interpellation -   Hög servicenivå gällande framtida byggnation?

 

16

Eventuella motioner,   interpellationer, frågor och medborgarförslag

 

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.