Kommunfullmäktige 2020-03-10

Här kan du följa Kommunfullmäktiges sammanträde kl. 13.00 den 10 mars 2020.

  

  

Ärenden

  
  

 

  

Nr

 

 

1

Fastställande av   dagordning

 

2

Anmälan av   ersättare och upprop

 

3

Val av justerare

 

4

Informationer

 

5

Delgivningar

 

A

Revisionsrapport – Arbetet med införandet av GDPR inom AB   Kristianstadsbyggen - en förstudie och nulägesbeskrivning

 

B

Revisionsrapport – Granskning avseende delegation av   beslutsrätt inom Tekniska nämnden

 

C

Revisionsrapport – Granskning av färdtjänst i Region Skåne   och i de tolv deltagande kommunerna

 

D

Beslut Byggnadsnämnden 2019-11-26 – Svar på   revisionsrapport Granskning av styrning och ledning inom Miljö- och   hälsoskyddsnämnden samt Byggnadsnämnden

 

E

Beslut Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2019-12-12 – Svar på   revisionsrapport Granskning av styrning och ledning inom Miljö- och   hälsoskyddsnämnden samt Byggnadsnämnden

 

F

Beslut Arbete och välfärdsnämnden 2019-11-28 – Svar på   revisionsrapport Granskning av uppföljningsarbete samt beställningar inom IFO   med inriktning mot familjehemsarbete

 

G

Länsstyrelsen Skåne beslut 2020-01-13 - Ny ersättare i   Kommunfullmäktige efter Gun Åkers (S)

 

H

Laga kraftbesked Ändring av översiktsplan 2013 avseende   kusten och havet

 

I

Länsstyrelsen Skåne protokoll 2020-01-24 – Inspektion av   kommunens överförmyndarverksamhet

 

6

Avsägelse samt   fyllnadsval av ledamot tillika ordförande i Kristianstads Airport AB efter   Krister Asplund

 

7

Eventuella   valärenden

 

8

Ansökan om   fullvärdigt medlemskap i kommunalförbundet AV Media Skåne

 

9

Eventuella   motioner, interpellationer, frågor och medborgarförslag

 

10

Ledamöternas   frågestund

 

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.