Kommunfullmäktige 2019-05-14

Här kan du följa Kommunfullmäktiges sammanträde kl. 13.00 den 14 maj 2019.

  

  

Ärenden

  
  

 

  

Nr

 

 

1

Fastställande av   dagordning

 

2

Anmälan av   ersättare och upprop

 

3

Val av justerare

 

4

Informationer

Hot mot förtroendevalda    

 

5

Delgivningar

 

A

Länsstyrelsens protokoll ny ledamot i Kommunfullmäktige efter David   Stenergard (M)

 

B

Kommunstyrelsens beslut 2019-04-24 Rapporter enligt 16 kap   6h § socialtjänstlagen om ej verkställda beslut

 

C

Omsorgsnämndens beslut 2019-03-14 Svar på revisionsrapport   avseende granskning av styrning och ledning av LSS-verksamheten

 

D

Barn- och utbildningsnämndens beslut 2019-04-02 Svar på   revisionsrapport avseende granskning av Elevhälsans uppdrag, organisation och   arbete

 

E

Revisionsrapport – Förstudie arbetet med införandet av   GDPR

 

F

Revisionsrapport – Uppföljningsgranskning - effekter av kommunrevisionens   fördjupade granskningar under mandatperioden 2015-2018

 

6

Eventuella   valärenden

 

7

Förvärv av Horna   5:10

 

8

Fastställande av   villatomtspris i Åhus, Horna, samt exploatering av gator mm. i området

 

9

Detaljplan för Eken   1, Näsby före detta kyrka i Kristianstad

 

10

Nya skatteregler   2019 – Konsekvenser för badhusprojektet

 

11

Revidering av   Kommunfullmäktiges arbetsordning

 

12

Motion - Återinför   franska som språkval i Kristianstads kommun

 

13

Eventuella   motioner, interpellationer, frågor och medborgarförslag

 

14

Ledamöternas   frågestund

 

 

Handlingarna finns tillgängliga hos Medborgarcenter och Receptionen Rådhus Skåne i Kristianstad från och med 2019-05-06.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.