Byastämma för Fjälkinge, Bäckaskog, Kiaby, Barum och Ivö

Den 2 februari, 2016 hölls byastämma för alla i Fjälkinge, Bäckaskog, Kiaby, Barum och Ivö. Ett 70-tal besökare kom för att diskutera aktuella frågor med politiker och tjänstemän.

Från och med årets byastämmor har ett beslut tagits på att genomföra stämmorna i form av öppet hus med olika stationer där medborgare har möjlighet att träffa kommunens politiker och tjänstemän för att framföra och komma med synpunkter på vad som är angeläget för var och en.

Deltagare från Kristianstads kommun:

Politiker: Pierre Månsson (L), Anders Svensson (S) och Niclas Nilsson (SD)

Tjänstemän: Michael Sjöland och Ulf Andersson och Lars Dahl, C4 Teknik, Annika Löfgren, barn & Utbildningsförvaltningen, Marieth Johansson, Fredrik Lager och Kamilla Danielsson, kommunledningskontoret.

Övriga: Karl Dahlin, C4 Energi

Inkomna synpunkter

Här följer en sammanställning av de tankar, idéer och synpunkter som framfördes på stämman.

Bredband och fiberutbyggnad

Flest frågor fick C4 Energis representant på hur en installation går till. och när kan jag få fiber till min fastighet?
Status för de aktuella byarna:

 • Fjälkinge – 82 anslutna sedan tidigare. 210 möjliga anslutningar med start vecka 8.
 • Kiaby – 23 anslutningar sedan tidigare. 53 möjliga anslutningar till att börja med under våren 2016.
 • Ivö – 79 anslutningar sedan tidigare. 106 möjliga anslutningar till att börja med under våren 2016.
 • Bäckaskog. Området med 164 adresser är upplagt på fiberkartan. Där kan man nu anmäla intresse och även skicka in sin beställning. Längre fram kommer vi även bjuda in till informationsmöte.
 • Barum - Ekonomisk Förening (Fiber Barum-Oppmanna).

Mer information om fiberutbyggnad i C4 Energis fibernät, finns att se på
http://www.c4energi.se/

Kollektivtrafik

 • Fjälkingebor utryckte sin besvikelse över att det inte går några kvällståg på helger från Kristianstad till Fjälkinge. Eftersom ingen busstrafik erbjuds vid dessa tider, vill de att detta införs.
 • Önskemål om en linjebuss på Ivö med ett par hållplatser Svar: Kollektivtrafiken är Region Skåne ansvariga för. Synpunkter på förändringar i dagens kollektivtrafik ska framföras till dem. Kommunen kommer när stämmorna är genomförda föra fram de åsikter vi fått på stämmorna till Skånetrafiken.

Trafik

 • Trottoar utmed Gamla Vägen 95-97 i Fjälkinge önskas 
 • Gatubelysning önskas på sträckan Bäckaskog – Kiaby
 • Rondellen vid A-livs. Önskemål om övergångsställen har funnits. Svar: Trafikverkets riktlinjer är att inga nya övergångsställen är aktuella, det innebär en falsk känsla av säkerhet.
 • Kumlevägen, övergång vid Bonde Svenssons Väg och Rosvägen. Svar: Ett åtgärdsförslag för korsningen av Kumlevägen, i höjd med Bonde Svenssons Väg kommer att tas fram av C4 Teknik. De gör en skiss som beskriver hur vi stänger avslutningen av cykelvägen med hjälp av staket och leder trafikanter mot befintligt övergångsställe
 • Järnvägsövergång. Trafikverket undersöker om man kan sätta upp staket som hindrar obehöriga gångtrafikanter att passera vid sidorna av övergången när bommarna är nedfällda.

Vatten och avlopp

 • Dagvattnet fungerar inte vid skolan i Kiaby. Vid kraftigt regn fylls parkeringen. Troligtvis igensatta ledningar som orsakar bekymret. Svar: C4 Teknik undersöker problemet och åtgärdar därefter.  

Föreningar

 • Villands Härads hembygdsförening som bl a driver hembygdsmuseet i hembygdsparken i Kjugekull med verksamheter därtill. Representanter från föreningen undrade på vilket sätt de kunde erhålla stöd från kommunen?  
  Svar: Generellt när det gäller utveckling av en förenings verksamheter, är kommunen positiv. På vilket sätt och i vilken omfattning är utifrån varje enskilt ärende. Representanter är alltid välkomna att kontakta Kristianstads kommuns Kultur- och fritidsavdelning för att berätta om sina utvecklingsidéer. Utifrån det får man arbeta fram på vilket sätt samarbete kan ske framöver.  

Gång- och cykelvägar 

 • Önskemål om Gång- och cykelväg från Fjälkinge till Ivö. Besökare hänvisar till kommunens cykelkarta som omfattar delar av denna sträcka, märkt med en varningstriangel! De påtalar att det är mycket trafik på denna sträcka, med både cyklar, bilar, stora traktorer och lastbilar. Men vägen är smal och bilisterna kör ofta med hög hastighet. Både ungdomar och arbetspendlare cyklar på dessa vägar ändå. Vad finns det för planer på att bygga cykelväg på denna sträcka? 
 •  Generellt fanns det synpunkter på att belysningen på Gång- och cykelvägar är för dålig och bättre belysning önskas. Det gällde framförallt i Bäckaskog mellan Peder Billes Väg och Munkens väg i anslutning till pulkabacken och på sträckan Fjälkinge till Bäckaskog.
 •  Det framkom även synpunkter på att beläggningen inte är bra. De boende vill se asfaltering eller bättre beläggning av Gång- och cykelvägarna, framförallt på sträckan Boddasträdet i Fjälkinge. Svar: Önskemål om nya dragningar av cykelleder skrivs in i kommunens cykelledsplan. Därefter förs resonemang med Trafikverket på vilka leder som ska prioriteras. När det gäller Gång- och Cykelvägar är Trafikverket väghållare. När det gäller skötsel så sker det genom successiva åtgärder och underhållsarbeten.

Lekplats på Ivö

 •  Idag finns ingen lekplats på Ivö En lekplats med kombinerat utegym önskas.

Smedjan i Kiaby

 • Vad händer i ärendet med smedjan? Svar: Byggnadsnämnden har förelagt dödsboet att vid vite städa upp och snygga till i och runtomkring smedjan. Dödsbodelägarna har gjort en av dessa åtaganden, men besluter är överklagat.

Skridskobana på Ivösjön

 •  Önskemål om att kommunen under vintertid spolar upp isbanor på Ivösjön

Julgran i Kiaby

 • Önskemål om att kommunen sätter ut en julgran även i Kiaby under julen.

Badplatsen i Kiaby

 • De boende i Kiaby är angelägna om sin badplats och vill att den ska vara attraktiv för boende och besökare. De vill gärna att kommunen har en bättre skötsel av badplatsen, bättre parkeringsytor och att det även upprättas en toalett där.    

Skötselfrågor

 • Föreningsgården på Ivö har idag avtal med C4 Teknik för att sköta renhållningen på badstranden. Ett bekymmer finns med att luckan till soptunnorna är för små. De vill att någon från C4 Teknik kommer ut och ser över problemet och om det går att åtgärda. 
 • Önskemål om att träd skulle behövas klippas på Riddaregatan i Fjälkinge och i Bäckaskog på framförallt Peder Billes Väg samt i Kiaby
 • Önskemål om att hundlatrin i Bäckaskog sätts upp. 
 •  Önskemål om att toaletterna på Kjugekull öppnas tidigare på våren. 
 •  Pågatågstationens anslutningsvägar. Gångstig mot järnvägsövergång önskas.

Övrigt

 • Ett blomsterprogram för byarna i Kristianstads kommun önskas.

Byastämmornas upplägg

Många positiva röster om det nya upplägget på stämmorna. Det som de sedan vill är att kommunen kommer ut och träffar föreningarna i samband med att aktiviteter genomförs lokalt.

Om byastämmorna

Byastämmor hålls i form av öppet hus med olika stationer. Där kan medborgare träffa politiker och tjänstemän för att framföra och komma med synpunkter på vad som är angeläget för var och en.

Flera grannbyar har nu gemensamma stämmor vartannat år istället för vart fjärde år som tidigare.

Tillbaka

 • Report errors on page

  For other questions to the municipality, please use this form.

  * Mandatory if you want a reply

  What you send to the municipality becomes common record.