Personuppgifter

Det är viktigt för oss att du är trygg med hur Kristianstads kommun hanterar dina personuppgifter. Personuppgifter är all slags information som kan knytas till dig som fysisk person, till exempel ditt namn, personnummer, adress, bild på dig, fastighetsbeteckning, e-post eller din dators IP-nummer.

Stöd i rättslig grund

För att Kristianstads kommun ska få behandla dina personuppgifter måste vi ha stöd i någon rättslig grund. Kommunen använder främst grunderna

 • rättslig förpliktelse
 • uppgift av allmänt intresse eller myndighetsutövning, eller
 • avtal.

Om du har frågor

Du har alltid rätt att kontakta oss för att få veta vilka uppgifter om dig som vi behandlar. Det är den nämnd  eller styrelse som hanterar dina personuppgifter till som ansvarar för att dina uppgifter behandlas korrekt. Nämnden kallas då för personuppgiftsansvarig. Om du vet vilken nämnd som behandlar dina uppgifter kan du kontakta nämnden direkt. 

Kristianstads kommuns nämnder

Om du inte vet vilken nämnd som har behandlat dina uppgifter kan du kontakta kommunens medborgarcenter. Kontaktuppgifter hittar du under kontakt.

Du kan kontakta kommunens dataskyddssamordnare om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Kommunens dataskyddsombud stödjer oss i frågor som rör dataskydd och ska också kontrollera att vi följer lagstiftningen.

Du kan också vända dig till Integritetsmyndigheten om du anser att kommunen hanterar dina uppgifter på ett felaktigt sätt. Integritetsmyndigheten är tillsynsmyndighet för frågor som rör personuppgifter. 

Common questions

 • Hur hanterar Kristianstads kommun dina personuppgifter?

  Vi använder dina personuppgifter för att kunna handlägga ditt ärende, utföra tjänster åt dig eller för att utföra uppgifter som vi är skyldiga till enligt lagstiftning. När du använder våra tjänster kan vi även komma att samla in andra former av uppgifter, till exempel  personnummer, kakor (cookies) från din dator, IP-adress, tidszon och webbläsarinställningar. 

  Uppgifterna kan finnas digitalt i ett ärendehandläggningssystem eller hanteras manuellt som pappershandlingar.

  Det finns tillfällen när vi måste behandla känsliga uppgifter om dig. Det kan till exempel vara information om fysisk och psykisk hälsa. Detta gör vi bara när vi har ett uttryckligt behov av att ha de uppgifterna och när lagstiftningen medger det. Vi behandlar alltid känsliga uppgifter med största försiktighet.

 • Vad är personuppgifter och behandling av personuppgifter?

  Personuppgifter är uppgifter som på ett eller annat sätt kan kopplas till din person. Detta kan vara självklara uppgifter som ditt namn eller ditt personnummer. Men även andra uppgifter är personuppgifter som till exempel fastighetsbeteckning eller telefonnummer och liknande. Även bilder där du finns med är en form av personuppgift, om du kan kännas igen på bilden.

  Med behandling menas allt man gör med personuppgifter. Exempel är insamling, registrering, lagring, bearbetning och spridning.

 • Vem har tillgång till dina personuppgifter?

  Tillgång till uppgifterna begränsas till den personal som behöver uppgifterna för att kunna hjälpa dig och handlägga ditt ärende eller för att vår tjänst på annat sätt kräver det.

  Det är också viktigt att känna till att uppgifter som skickas in till kommunen blir allmänna handlingar och kan bli tillgängliga för andra.

  Offentliga handlingar

 • Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

  Vi sparar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt enligt syftena för behandlingen. Kommunen har dokumenthanteringsplaner som styr vad och hur länge vi sparar uppgifter. Finns det lagstadgade lagringstider och arkivregler för hanteringen av uppgifter följer vi dem. Om du avregistrerar dig från en frivillig e-tjänst tar vi bort dina personuppgifter så snart vi kan.

 • Hur överförs uppgifter till samarbetspartners, företag och myndigheter?

  Personuppgifter kan lagras och hanteras utanför kommunen, till exempel hos andra leverantörer och leverantörer av molntjänster. Detta måste vi göra för att kunna leverera tjänster och utföra vårt uppdrag. När vi överlämnar dina personuppgifter till dessa leverantörer har vi skrivit ett särskilt avtal som reglerar ansvaret för behandlingen av personuppgifterna, ett så kallat personuppgiftsbiträdesavtal eller datadelningsavtal. Avtalet gör att vi är trygga med att leverantören uppfyller alla krav för att skydda din integritet enligt gällande dataskyddslagstiftning.

  Ibland har andra myndigheter, enligt lag, rätt att få uppgifter från oss. Då är båda myndigheterna, var för sig, ansvariga enligt kraven i dataskyddförordningen.

 • Vilka rättigheter har du?

  Du har rätt att få veta vilka uppgifter som vi behandlar om dig.  Då begär du ett registerutdrag där det framgår bland annat vilka uppgifter vi sparar om dig. Du kan i vissa fall även begära att vi rättar, raderar eller begränsar användningen av dina personuppgifter. Du har rätt att begära överföring av dina personuppgifter till en annan part.

  Detta gör du genom att skriftligen kontakta den nämnd som du vill ha utdraget eller åtgärden ifrån.

  Skulle Kristianstads kommun behöva använda dina uppgifter för något annat syfte än vi informerat om kommer vi att meddela dig om det. Om vi har fått dina personuppgifter från någon annan kommer vi automatiskt att skicka information till dig.

 • Vad gör jag om jag upptäcker ett fel?

  Om du upptäcker ett fel eller misstänker att dina personuppgifter sprids på ett felaktigt sätt av kommunen ska du så fort som möjligt kontakta den nämnd som ansvarar för tjänsten. Du kan också kontakta vår dataskyddssamordnare eller dataskyddsombud.

  Kristianstads kommun är skyldig att anmäla incidenter och felaktig behandling av personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten om det är troligt att personuppgiftsincidenten kommer att medföra en risk för de registrerade. Om incidenten är tillräckligt allvarlig ska vi dessutom informera alla berörda personer om vad som har hänt och vilka åtgärder de själva kan vidta för att skydda sig. 

 • Vad gäller när räddningstjänsten använder kroppskameror?

  Under vissa insatser och övningar använder sig räddningstjänsten i Kristianstads kommun av kroppskameror, vilka huvudsakligen är monterade på personalens hjälmar.

  När vi filmar vissa insatser och övningar kommer vi att behandla personuppgifter för de personer som förekommer på filmen. 

  Personuppgifter i räddningstjänsten

 • Hur använder vi oss av sociala medier?

  Om du kontaktar oss på våra sociala medier, till exempel Facebook, Twitter eller andra tjänster där vi finns, överförs informationen och personuppgifterna alltid till tredje part. Tredje part är företaget eller organisationen som driver det sociala mediet eller andra samarbetsparters de använder sig av. För din egen skull rekommenderar vi dig att aldrig skicka känslig information till oss via sociala medier.

 • Frågar kommunen efter konto- eller inloggningsuppgifter?

  Ingen anställd inom Kristianstads kommun frågar efter, eller ber dig lämna ut uppgifter, som exempelvis kreditkortsnummer eller inloggningsuppgifter via telefon eller e-post.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.