Anslagstavla

På anslagstavlan kan du läsa tillkännagivanden och anslag om protokoll som nyligen justerats. Anslagstavlan har en rättslig betydelse när det gäller överklagande av kommunfullmäktiges och nämndernas beslut. Tidpunkten då protokollet sätts upp på anslagstavlan styr tiden för överklagande.

Hur beslut kan överklagas

Varje medlem av en kommun har rätt att få lagligheten av kommunens beslut prövad genom att överklaga beslutet till förvaltningsrätten, så kallad laglighetsprövning.

Ett beslut överklagas skriftligt och ska skickas direkt till:
Förvaltningsrätten i Malmö
Box 4522
203 20 Malmö.

Överklagandet ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då det tillkännagavs här på kommunens anslagstavla att protokollet över beslutet justerats.

I överklagandet ska klaganden ange vilket beslut som överklagas och de omständigheter som överklagandet grundas på. Alla omständigheter en klagande vill göra gällande måste anföras inom klagotiden.

Bestämmelserna om laglighetsprövning hittar du i 13 kap. kommunallagen (2017:725).

Bestämmelserna gäller inte om det i annan lag eller författning finns särskilda bestämmelser om överklagande.

Ansökan om förhandsbesked

Publish date: 2021-07-30

Expire date: 2021-08-13

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit emot en ansökan om förhandsbesked för nybyggnation av enbostadshus och garage på fastigheten Åsumtorp 54:19. Fastigheten ligger utanför detaljplan. Efter planerad avstyckning kommer den nya fastigheten vara lokaliserad inom sammanhållen bebyggelse.

Ärendet kungörs med anledning av den omfattande sakägarkretsen.

Innan Byggnadsnämnden beslutar i ärendet bereds sakägare möjlighet att yttra sig. Eventuella synpunkter ska framföras skriftligen och vara Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, 291 80 Kristianstad tillhanda senast 2021-08-13.

Handlingar i ärendet finns på www.kristianstad.se/anslagstavla men även hos medborgarcenter, Rådhus Skåne, Stora Torg, Kristianstad, 044-13 50 00. Upplysningar lämnas av medborgarcenter.

Ansökan om förhandsbesked

Publish date: 2021-07-29

Expire date: 2021-08-13

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit emot en ansökan om förhandsbesked för nybyggnation av enbostadshus och garage på fastigheten Söndraby 4:6. Fastigheten ligger utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse.

En outredd samfällighet för väg angränsar till fastigheten. Där finns en gemensamhetsanläggning (Söndraby GA:5) och vägen förvaltas av Bokelundsvägens vägsamfällighet.

Innan Byggnadsnämnden beslutar i ärendet bereds sakägare möjlighet att yttra sig. Eventuella synpunkter ska framföras skriftligen och vara Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, 291 80 Kristianstad tillhanda senast 2021-08-13.

Handlingar i ärendet finns på www.kristianstad.se/anslagstavla men även hos medborgarcenter, Rådhus Skåne, Stora Torg, Kristianstad, 044-13 50 00. Upplysningar lämnas av medborgarcenter.

Arbete och välfärdsnämndens myndighetsutskott

Instance of decisions: Arbete och välfärdsnämndens myndighetsutskott

Date of meeting: 2021-07-28

Publish date: 2021-07-29

Expire date: 2021-08-20

Protocol storage: Arbete och välfärdsförvaltningen Östra kommunhuset

Sekretess §§ 447-476

Ansökan om förhandsbesked

Publish date: 2021-07-29

Expire date: 2021-08-13

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit emot en ansökan om förhandsbesked för nybyggnation av enbostadshus och garage på fastigheten Äsperyd 1:6 (omr. 2). Fastigheten ligger utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse.

En outredd samfällighet för väg angränsar till fastigheten på dess östra sida.

Innan Byggnadsnämnden beslutar i ärendet bereds sakägare möjlighet att yttra sig. Eventuella synpunkter ska framföras skriftligen och vara Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, 291 80 Kristianstad tillhanda senast 2021-08-13.

Handlingar i ärendet finns på www.kristianstad.se/anslagstavla men även hos medborgarcenter, Rådhus Skåne, Stora Torg, Kristianstad, 044-13 50 00. Upplysningar lämnas av medborgarcenter.

Kommunrevisionens protokoll

Instance of decisions: Kommunrevisionen

Date of meeting: 2021-06-16

Publish date: 2021-07-28

Expire date: 2021-08-19

Protocol storage: Rådhus Skåne

Ansökan om förhandsbesked

Publish date: 2021-07-27

Expire date: 2021-08-13

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit emot en ansökan om förhandsbesked för nybyggnation av enbostadshus och häststall på fastigheten Mansdala 12:1. Fastigheten ligger utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse.

En outredd samfällighet för väg (Mansdala S:2) angränsar till fastigheten. Vägens underhåll sköts av Mansdala samfällighetsförening (Mansdala GA:2).

Innan Byggnadsnämnden beslutar i ärendet bereds sakägare möjlighet att yttra sig. Eventuella synpunkter ska framföras skriftligen och vara Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, 291 80 Kristianstad tillhanda senast 2021-08-13.

Handlingar i ärendet finns på www.kristianstad.se/anslagstavla men även hos medborgarcenter, Rådhus Skåne, Stora Torg, Kristianstad, 044-13 50 00. Upplysningar lämnas av medborgarcenter.

SH23369

Publish date: 2021-07-20

Expire date: 2021-10-20

Dnr TN 2021/1698

Nedan angivet fordon står olovligt uppställd på Kristianstads Automobil, Östra Blekingevägen 7 Kristianstads Kommun.

Om fordonet inte hämtas från ovan nämnda adress senast 2021-10-20, kommer fordonet flyttas till kommunens uppställningsplats och skrotas direkt med stöd av Lag.
(1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF).

Äganderätten kommer att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i LFF.
Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet. Fordonet kommer att skrotas.

Fordonsbeskrivning
Reg.nr. Fabrikat Typ Anträffad

DK:SH23369

Volvo Personbil

Kristianstads Automobil, Östra Blekingevägen7, Kristianstads kommun

Kungörelse förhandsbesked nybyggnation Önnestad 105:2

Publish date: 2021-07-19

Expire date: 2021-08-10

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit emot en ansökan om förhandsbesked för nybyggnation av enbostadshus och garage på fastigheten Önnestad 105:2. Fastigheten ligger utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse. En outredd samfällighet för väg angränsar till fastigheten åt sydost.

Innan Byggnadsnämnden beslutar i ärendet bereds sakägare möjlighet att yttra sig. Eventuella synpunkter ska framföras skriftligen och vara Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, 291 80 Kristianstad tillhanda senast 2021-08-10.

Handlingar i ärendet finns under Relaterad information, men även hos medborgarcenter, Rådhus Skåne, Stora Torg, Kristianstad, 044-13 50 00. Upplysningar lämnas av medborgarcenter.

Arbete och välfärdsnämndens myndighetsutskott

Instance of decisions: Arbete och välfärdsnämndens myndighetsutskott

Date of meeting: 2021-07-14

Publish date: 2021-07-15

Expire date: 2021-08-06

Protocol storage: Arbete och välfärdsförvaltningen, Östra kommunhuset

Sekretess §§ 422-446

Ansökan om förhandsbesked Mansdala 12:1

Publish date: 2021-07-16

Expire date: 2021-08-05

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit emot en ansökan om förhandsbesked för nybyggnation av enbostadshus och häststall på fastigheten Mansdala 12:1. Fastigheten ligger utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse.

En outredd samfällighet för väg (Degeberga S:2) angränsar till fastigheten. Vägens underhåll sköts av Mansdala samfällighetsförening (Mansdala GA:2).

Innan Byggnadsnämnden beslutar i ärendet bereds sakägare möjlighet att yttra sig. Eventuella synpunkter ska framföras skriftligen till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, 291 80 Kristianstad och vara förvaltningen tillhanda senast 2021-07-28.

Handlingar i ärendet finns under relaterad information samt hos medborgarcenter, Rådhus Skåne, Stora Torg, Kristianstad, 044-13 50 00. Upplysningar lämnas av medborgarcenter.

TEF 492

Publish date: 2021-07-08

Expire date: 2021-10-09

Dnr TN 2021/1548

Nedan angivet fordon är flyttat 2021-07-08 med stöd av Lag (1982: 129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF).

Fordonet har stått uppställt på Kalvholmsvägen 1, Kristianstad kommun.

Fordonet är flyttat till Hasanovs Bilskrot, Svetsarevägen 1, 284 33 Perstorp.

Om fordonet inte löses ut och hämtas från uppställningsplatsen senast 2021-10-09, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i LFF. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet.

För mer information angående hämtning av fordonet kontakta Hasanovs Bilskrot, Svetsaregatan 1 284 33 Perstorp Tele 0435-300 03. Vid övriga frågor vänligen kontakta Kristianstads kommun 044-13 50 00, tekniskaforvaltningen@kristianstad.se.

Fordonsbeskrivning
Reg.nr. Fabrikat Typ Anträffad

TEF 492

Mitsubishi

Personbil

 Kalvholmsvägen 1, Kristianstads kommun

HRL 781

Publish date: 2021-07-08

Expire date: 2021-10-09

Dnr TN 2021/1550

Nedan angivet fordon är flyttat 2021-07-08 med stöd av Lag (1982: 129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF).

Fordonet har stått uppställt på Bruksgatan 1, Kristianstad kommun.

Fordonet är flyttat till Hasanovs Bilskrot, Svetsarevägen 1, 284 33 Perstorp.

Om fordonet inte löses ut och hämtas från uppställningsplatsen senast 2021-10-09, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i LFF. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet.

För mer information angående hämtning av fordonet kontakta Hasanovs Bilskrot, Svetsaregatan 1 284 33 Perstorp Tele 0435-300 03. Vid övriga frågor vänligen kontakta Kristianstads kommun 044-13 50 00, tekniskaforvaltningen@kristianstad.se.

Fordonsbeskrivning
Reg.nr. Fabrikat Typ Anträffad

HRL 781

SEAT

Personbil

 Bruksgatan 1, Kristianstads kommun

Kungörelse om samråd del av Näsby 35:47

Publish date: 2021-07-11

Expire date: 2021-08-09

Kungörelse om samråd Yllefabriken 20 m fl

Publish date: 2021-07-06

Expire date: 2021-08-25

RRR 344

Publish date: 2021-06-15

Expire date: 2021-09-15

Dnr TN 2021/1350

Nedan angivet fordon är flyttat 2021-06-15 med stöd av Lag (1982: 129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF).

Fordonet har stått uppställt på Västra Storgatan Mem 61, Kristianstad kommun.

Fordonet är flyttat till Hasanovs Bilskrot, Svetsarevägen 1, 284 33 Perstorp.

Om fordonet inte löses ut och hämtas från uppställningsplatsen senast 2021-09-15, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i LFF. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet.

För mer information angående hämtning av fordonet kontakta Hasanovs Bilskrot, Svetsaregatan 1 284 33 Perstorp Tele 0435-300 03. Vid övriga frågor vänligen kontakta Kristianstads kommun 044-13 50 00, tekniskaforvaltningen@kristianstad.se.

Fordonsbeskrivning
Reg.nr. Fabrikat Typ Anträffad

RRR 344

SAAB 

Personbil

 Västra Storgatan Mem 61, Kristianstads kommun

Flytt av fordon SYW 900

Publish date: 2021-05-27

Expire date: 2021-08-27

Dnr TN 2021/1255

Nedan angivet fordon är flyttat 2021-05-27 med stöd av Lag (1982: 129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF).

Fordonet har stått uppställt på Vångavägen 2, Kristianstad kommun.

Fordonet är flyttat till Hasanovs Bilskrot, Svetsarevägen 1, 284 33 Perstorp.

2021-08-28, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i LFF. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet.

För mer information angående fordonet vänligen kontakta Kristianstads kommun 044-13 50 00, tekniskaforvaltningen@kristianstad.se.

Fordonsbeskrivning
Reg.nr.FabrikatTypAnträffad

SYW 900

FORD

Personbil

Vångavägen 2, Kristianstads kommun

Här når du överförmyndaren

Publish date: 2018-12-19

Överförmyndarnämndens kansli har telefontider varje helgfri måndag-torsdag mellan kl. 10.00–12.00. Samt varje helgfri tisdag mellan kl. 13.00–16.00. Övrig tid hänvisas till Medborgarcenter eller kontakt via e-post. Besök sker efter överenskommelse.

Telefonnummer 044-13 25 85

Mejladress overformyndare@kristianstad.se

Postadress
Kristianstads kommun
Överförmyndarkansliet
291 80 Kristianstad

Besöksadress
J A Hedlundsväg 17
291 33 Kristianstad

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.

Contact

Medborgarcenter

Phone

+46 44 13 50 00

Visit address

Rådhus Skåne

Västra Storgatan 12

291 80 Kristianstad