Anslagstavla

På anslagstavlan kan du läsa tillkännagivanden och anslag om protokoll som nyligen justerats. Anslagstavlan har en rättslig betydelse när det gäller överklagande av kommunfullmäktiges och nämndernas beslut. Tidpunkten då protokollet sätts upp på anslagstavlan styr tiden för överklagande.

Hur beslut kan överklagas

Varje medlem av en kommun har rätt att få lagligheten av kommunens beslut prövad genom att överklaga beslutet till förvaltningsrätten, så kallad laglighetsprövning.

Ett beslut överklagas skriftligt och ska skickas direkt till:
Förvaltningsrätten i Malmö
Box 4522
203 20 Malmö.

Överklagandet ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då det tillkännagavs här på kommunens anslagstavla att protokollet över beslutet justerats.

I överklagandet ska klaganden ange vilket beslut som överklagas och de omständigheter som överklagandet grundas på. Alla omständigheter en klagande vill göra gällande måste anföras inom klagotiden.

Bestämmelserna om laglighetsprövning hittar du i 13 kap. kommunallagen (2017:725).

Bestämmelserna gäller inte om det i annan lag eller författning finns särskilda bestämmelser om överklagande.

Bygglov Önnestad 112:3

Publish date: 2023-09-22

Expire date: 2023-10-11

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit emot en ansökan om bygglov för nybyggnad av en ligghall för hästar på fastigheten Önnestad 112:3. Fastigheten ligger utanför detaljplan men inom sammanhållen bebyggelse. Byggnaden sker 5,25 m väster om en outredd samfällighet för väg, Önnestad S:25.

Innan byggnadsnämnden beslutar i ärendet bereds sakägare möjlighet att yttra sig. Eventuella synpunkter ska framföras skriftligen och vara Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, 291 80 Kristianstad tillhanda senast 2023-10-10.

Handlingar i ärendet finns på www.kristianstad.se/anslagstavla men även hos medborgarcenter, Rådhus Skåne, Stora Torg, Kristianstad, 044-13 50 00. Upplysningar lämnas av medborgarcenter.

Kommunfullmäktiges protokoll

Instance of decisions: Kommunfullmäktige

Date of meeting: 2023-09-12

Publish date: 2023-09-22

Expire date: 2023-10-17

Protocol storage: Rådhus Skåne

§§ 171-176, 179-222

Protokoll kultur- och fritidsnämnden 2023-09-14

Instance of decisions: Kultur- och fritidsnämnden

Date of meeting: 2023-09-14

Publish date: 2023-09-22

Expire date: 2023-10-14

Protocol storage: Rådhus Skåne

Arbete och välfärdsnämndens myndighetsutskott

Instance of decisions: Arbete och välfärdsnämndens myndighetsutskott

Date of meeting: 2023-09-20

Publish date: 2023-09-21

Expire date: 2023-10-13

Protocol storage: Arbete och välfärdsförvaltningen, Östra kommunhuset

Sekretess §§ 511-529

Bygglov Västra Vram 1:1

Publish date: 2023-09-19

Expire date: 2023-10-06

En ansökan om bygglov för ett vindskydd om 63 m2 byggnadsarea och två grillhus om vardera 15 m2 byggnadsarea har inkommit till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Ärendet gäller fastigheten Västra Vram 1:1 (Tollarps hemvärnsväg 98) och uppförs i anslutning till Tollarsp scoutkår och deras befintliga verksamhet. Fastigheten ligger utanför detaljplanerat område. 

Innan byggnadsnämnden beslutar i ärendet bereds sakägare möjlighet att yttra sig. Eventuella synpunkter ska framföras skriftligen och vara Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, 291 80 Kristianstad alternativt kommun@kristianstad.se tillhanda senast 2023-10-06. 

Handlingar i ärendet finns på www.kristianstad.se/anslagstavla men även hos medborgarcenter, Rådhus Skåne, Stora Torg, Kristianstad, 044-13 50 00. Upplysningar lämnas av medborgarcenter.

Omsorgsnämndens särskilda utskotts protokoll

Instance of decisions: Omsorgsnämndens särskilda utskott

Date of meeting: 2023-09-14

Publish date: 2023-09-18

Expire date: 2023-10-10

Protocol storage: Digitalt

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll

Instance of decisions: Kommunstyrelsens arbetsutskott

Date of meeting: 2023-09-13

Publish date: 2023-09-15

Expire date: 2023-10-07

Protocol storage: Digitalt

§ 150

Räddningsnämndens protokoll

Instance of decisions: Räddningsnämnden

Date of meeting: 2023-09-13

Publish date: 2023-09-15

Expire date: 2023-10-07

Protocol storage: Digitalt

Omedelbar justering kultur- och fritidsnämndens protokoll

Instance of decisions: Kultur- och fritidsnämnden

Date of meeting: 2023-09-14

Publish date: 2023-09-15

Expire date: 2023-10-07

Protocol storage: Rådhus Skåne

Omsorgsnämndens protokoll

Instance of decisions: Omsorgsnämnden

Date of meeting: 2023-09-06

Publish date: 2023-09-15

Expire date: 2023-10-07

Protocol storage: Digitalt

Kommunfullmäktiges protokoll

Instance of decisions: Kommunfullmäktige

Date of meeting: 2023-09-12

Publish date: 2023-09-13

Expire date: 2023-10-05

Protocol storage: Rådhus Skåne

§§ 177 - 178

Kommunstyrelsens protokoll

Instance of decisions: Kommunstyrelsen

Date of meeting: 2023-08-30

Publish date: 2023-09-12

Expire date: 2023-10-04

Protocol storage: Digitalt

§§ 151-153, 155, 157-164

Kommunrevisionens protokoll

Instance of decisions: Kommunrevisionen

Date of meeting: 2023-09-06

Publish date: 2023-09-12

Expire date: 2023-10-04

Protocol storage: Digitalt

Miljö- och hälsoskyddsnämndens protokoll

Instance of decisions: Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Date of meeting: 2023-09-07

Publish date: 2023-09-08

Expire date: 2023-09-30

Protocol storage: Rådhus Skåne

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Instance of decisions: Barn- och utbildningsnämnden

Date of meeting: 2023-09-05

Publish date: 2023-09-07

Expire date: 2023-09-29

Protocol storage: Digitalt

Arbete och välfärdsnämndens myndighetsutskott

Instance of decisions: Arbete och välfärdsnämndens myndighetsutskott

Date of meeting: 2023-09-06

Publish date: 2023-09-07

Expire date: 2023-09-29

Protocol storage: Arbete och välfärdsförvaltningen, Östra kommunhuset

Sekretess §§ 494-508

Bygglov Äsperyd 1:6

Publish date: 2023-09-06

Expire date: 2023-09-25

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit emot en ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Äsperyd 1:6. Placeringen är längs Esperydsvägen och norr om gården med adress Esperydsvägen 120. Fastigheten gränsar till Äsperyd S:1 vars delägarkrets är outredd.

Innan byggnadsnämnden beslutar i ärendet bereds sakägare möjlighet att yttra sig. Eventuella synpunkter ska framföras skriftligen och vara Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, 291 80 Kristianstad alternativt kommun@kristianstad.se tillhanda senast 2023-09-24.

Handlingar i ärendet finns på www.kristianstad.se/anslagstavla men även hos medborgarcenter, Rådhus Skåne, Stora Torg, Kristianstad, 044-13 50 00. Upplysningar lämnas av medborgarcenter.

Valnämndens protokoll 2023-09-05

Instance of decisions: Valnämnden

Date of meeting: 2023-09-05

Publish date: 2023-09-05

Expire date: 2023-09-27

Protocol storage: Digitalt

PBL 675

Publish date: 2023-09-04

Expire date: 2023-12-04

Dnr TN 2023/2104

Nedan angivet fordon är flyttat 2023-09-04 med stöd av Lag (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF).

Fordonet har stått uppställt på Frans G Bengtssons väg 60, garageplats 15, Kristianstads Kommun.

Fordonet är flyttat till Hasanovs Bilskrot, Svetsaregatan 1, 284 33 Perstorp.

Fordonet är skrotat.

Vid övriga frågor vänligen kontakta Tekniska förvaltningen i Kristianstads kommun på 044-13 50 00 eller via tekniskaforvaltningen@kristianstad.se.

 

Ulrica Åkesson

Enhetschef, tekniska förvaltningen anläggning

Registreringsnummer Fabrikat Typ Anträffad
PBL 675 Volvo P.B

Frans G Bengtssons väg 60, garageplats 15,Kristianstads kommun

Kommunfullmäktiges kallelse 2023-09-12

Publish date: 2023-09-01

Expire date: 2023-09-30

Förslag reviderade föreskrifter avfallshantering

Publish date: 2023-08-25

Expire date: 2023-09-27

För varje kommun ska det finnas en avfallsplan och föreskrifter om avfallshantering, vilka tillsammans utgör kommunens renhållningsordning. Förslag till reviderade föreskrifter om avfallshantering för Kristianstads kommun har tagits fram.

De huvudsakliga ändringarna är:

  • att en anpassning har gjorts av bestämmelser kring förpackningar från hushåll, med anledning av att det lagstadgade ansvaret för insamling av förpackningar övergår från producenterna till kommunerna den 1 januari 2024,
  • att en anpassning har gjorts till kommunernas lagstadgade ansvar för visst bygg- och rivningsavfall samt
  • att krav har införts på utsortering av trädgårdsavfall som utgörs av invasiva arter.

Enligt miljöbalken ska förslag till föreskrifter om avfallshantering ställas ut för granskning under minst fyra veckor innan föreskrifterna kan antas av kommunfullmäktige. Förslaget till reviderade avfallsföreskrifter finns därför för granskning här och på kommunens medborgarcenter i Rådhus Skåne under perioden 28 augusti-26 september 2023:

Eventuella synpunkter på förslaget ska vara skriftliga och ska ha inkommit till Renhållningen Kristianstad, Bruksgatan 5, 291 59 Kristianstad eller via e-post till renhallningen@kristianstad.se senast den 26 september 2023. Märk med ”Föreskrifter”.

Eventuella frågor besvaras av avfallsingenjör Fredrik Holmer, Renhållningen Kristianstad, telefon 044-13 58 50.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.

Contact

Medborgarcenter

Phone

+46 44 13 50 00

Visit address

Rådhus Skåne

Västra Storgatan 12

291 80 Kristianstad