Överklaga beslut, rättssäkerhet

Kommunens beslut måste vara förenliga med lag. Om du tycker att kommunen har fattat ett felaktigt beslut kan du överklaga beslutet. Du har rätt att överklaga ett beslut som angår dig. Du har också rätt att få lagligheten av kommunens beslut prövad.

Alla beslut tillkännages på kommunens anslagstavla.

Om du är missnöjd med ett kommunalt beslut kan du oftast överklaga det.

Pröva kommunens beslut

Du som är folkbokförd i kommunen, äger fast egendom eller betalar kommunalskatt i Kristianstads kommun har rätt att få lagligheten av kommunens beslut prövade vid förvaltningsrätten, oavsett om du berörs personligen av beslutet eller ej. Den här typen av prövning kallas för laglighetsprövning.

Beslut som gäller dig själv

Ibland gäller ett beslut en enskild person och då är det den som berörs av beslutet som har rätt att överklaga. Då har personen som är berörd fått beslutet till sig personligen. Av beslutet framgår hur man överklagar. Den här typen av överklagan kallas för förvaltningsbesvär. 

 

Common questions

  • Vad är offentlig handling?

    De flesta brev, skrivelser och ansökningar som kommer in till kommunen och som kommunen gör, så kallade upprättade, är offentliga. Det betyder att vem som helst har rätt att ta del av dem. Undantaget är handlingar som är sekretessbelagda.

    Läs mer om offentliga handlingar

  • Jag söker en handling?

    Handlingar som har skickats in till kommunen, till exempel ett brev, eller en handling som kommunen har tagit fram är oftast offentliga. Då kan du söka efter dem i vårt diarium, det vill säga förteckningen över handlingar som registreras som upprättade, inkomna eller avsända i kommunen.

    Diariet

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.