Ekonomi och budget

Kristianstads kommuns verksamheter kostar omkring 7 miljarder kronor under ett år. Cirka 80 procent går till skola, vård, omsorg och stöd. Varje år görs en budget över hur mycket pengar kommunen väntas få in och vad de ska användas till. Budgetförslag för 2022 finns under Relaterad information.

De pengar som kommunen får in kommer till största delen från skatter, statliga bidrag och avgifter för service och tjänster. Den viktigaste inkomstkällan är kommunalskatten. Varje kommun bestämmer själv vilken kommunalskatt kommuninnevånarna ska betala. Beslutet tas i samband med att fullmäktige fastställer budgeten för kommande års verksamhet.

Vad används pengarna till?

Vad används pengarna till?
Den största delen av kommunens pengar används till skolan och omsorgen.

 

Var kommer pengarna ifrån
Kommunalskatten är vår största inkomstkälla och vår största utgift är löner till medarbetarna .

Kommunallagen ställer krav på god ekonomisk hushållning. Det innebär att organisationen arbetar effektivt och att verksamheterna utförs i enlighet med mål för både verksamheten och ekonomin.

Budget

Kommunfullmäktige fastställer på hösten budgeten för kommande år.

De olika partierna i fullmäktige lämnar in sina förslag till budget. De partier som samarbetar brukar lämna in ett gemensamt budgetförslag. De fyra budgetförslagen som lämnats till fullmäktigesammanträdet inför fastställandet av 2022 års budget  finns som bilagor under relaterade dokument. Där finns också alliansbudgeten för 2021 som antogs och gäller för innevarande år.

Budgetbeslutet i kommunfullmäktige är årets viktigaste beslut, eftersom det sätter ramarna för hela kommunens verksamhet. Fullmäktige fördelar omkring 5 miljarder kronor av skattemedel och statsbidrag till nämnderna, som sedan i sin tur fattar beslut om den mer detaljerade fördelningen av pengarna. Utöver de fördelade medlen får nämnderna intäkter från avgifter och taxor.

Budget för 2022 beslutas i fullmäktige i november 2021. 

Resultatet rapporteras i delårsrapporten som släpps i september varje år. Det preliminära bokslutet  ligger klart i februari och den fullständiga årsredovisningen redovisas i mars.

Common questions

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.