Pensionärsrådet

Kommunala pensionärsrådet (KPR) är ett organ för samråd och kommunikation mellan pensionärernas organisationer och kommunen.

Pensionärsrådet ska:

  • verka för att pensionärernas synpunkter beaktas i den kommunala planeringen
  • initiera frågor som kan vara av betydelse för pensionärerna i kommunen 
  • vara forum för opinionsbildning och kunskapsspridning 
  • regelmässigt ges utrymme att delta i omsorgsnämndens planering 
  • beredas tillfälle att yttra sig i ärenden som pensionärsrådet kan ha synpunkter på 
  • ge representanter från pensionärsrådet möjlighet att delta  i referensgrupper som tillsätts inom omsorgsförvaltningen

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.