Pensionärsrådet

Kommunala pensionärsrådet (KPR) är ett organ för samråd och kommunikation mellan pensionärernas organisationer och kommunen.

Pensionärsrådet ska:

 • verka för att pensionärernas synpunkter beaktas i den kommunala planeringen
 • initiera frågor som kan vara av betydelse för pensionärerna i kommunen 
 • vara forum för opinionsbildning och kunskapsspridning 
 • regelmässigt ges utrymme att delta i omsorgsnämndens planering 
 • beredas tillfälle att yttra sig i ärenden som pensionärsrådet kan ha synpunkter på 
 • ge representanter från pensionärsrådet möjlighet att delta  i referensgrupper som tillsätts inom omsorgsförvaltningen
 • Report errors on page

  For other questions to the municipality, please use this form.

  * Mandatory if you want a reply

  What you send to the municipality becomes common record.