Kommunala rådet för funktionsnedsatta

Det kommunala rådet för funktionsnedsatta (KRF) är ett organ för samråd och kommunikation mellan handikapporganisationer och kommunen.

Det kommunala rådet för funktionsnedsatta (KRF) består av ledamöter och ersättare från Omsorgsnämnden, Kommunstyrelsen, verksamma handikapporganisationer i Kristianstads kommun samt från Riksgymnasiet.

Det kommunala rådet för funktionsnedsatta ska:

 • Verka för att synpunkter av betydelse för personer med funktionsnedsättning beaktas i den kommunala planeringen.
 • Initiera frågor som kan vara av betydelse för personer med funktionsnedsättning i kommunen.
 • Vara ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning.
 • Regelmässigt ges utrymme att delta i omsorgsnämndens planering vad avser budget, mål,
  organisationsfrågor, verksamhetsplaner eller andra frågor av väsentlig art som är av betydelse
  för personer med funktionshinder. 
 • Beredas tillfälle att yttra sig i ärendet som KRF kan ha anledning att lämna synpunkter på.
 • Ge representanter från KRF möjlighet att delta i referensgrupper som tillsätts inom
  omsorgsförvaltningen i frågor som särskilt rör personer med funktionsnedsättning, dock skall
  frågor som rör enskilda personer inte behandlas i KRF.
 • KRF kan tillsätta särskilda arbetsgrupper i frågor man finner angelägna att utreda.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.