Meny

Samverkan

Omsorgsnämnden säkerställer genom ledningssystemet att det finns riktlinjer och rutiner som klargör ansvaret för samverkan utifrån den enskildes behov av insatser.

I ansvaret ligger att tydliggöra vem som har ansvaret för samverkan kring kunden och hur samverkan ska gå till. Vem som har huvudansvaret för överföring av information vid samverkan gällande kunden ska också vara tydliggjort.

Bristande samverkan är en patientsäkerhetsrisk, därför ska rutiner finnas för att tydliggöra ansvaret för samverkan i gränssnitten mellan olika ansvarsområden.

Socialtjänst och LSS

De processer där samverkan behövs ska identifieras för att säkra kvaliteten på de insatser som ges i verksamheten. Det ska framgå hur samverkan ska bedrivas i den egna verksamheten. Det ska även säkerställas att samverkan möjliggörs med andra verksamheter inom socialtjänsten eller enligt LSS och med vårdgivare, myndigheter, föreningar och andra organisationer.

Hälso- och sjukvård

De processer där samverkan behövs för att förebygga att patienter drabbas av vårdskada ska identifieras. Det ska framgå hur samverkan ska bedrivas i den egna verksamheten. Det ska även säkerställas att samverkan möjliggörs med andra vårdgivare och med verksamheter inom socialtjänsten eller enligt LSS och med myndigheter.

 
Mål Metod Uppföljning

God samverkan,  internt och externt, som säkerställer kunden behov av vård- och omsorg. 

Rutiner gällande samverkan internt och externt. 

Rutiner för informationsöverföring mellan vårdnivåer, förvaltningar och huvudmän.

Regelbunden uppföljning, analys och utvärdering av rutiner. 

Ansvarig funktion och person för varje rutin skall utses. I ansvaret ligger att regelbundet, minst en ggr/år, följa upp, revidera och uppdatera rutinerna.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.