Huvud- och delprocesser

Processkartor över Omsorgsförvaltningens huvud- och delprocesser i verksamheten. I kartorna finns även kopplat rutiner som gäller för aktiviteterna i processen. Rutinerna finns i omsorgsförvaltningens handböcker. Klicka på bilden så navigerar du dig fram till det du söker.

Processkarta huvudprocesser

Du navigerar genom att klicka på bilden. Underliggande processer, aktiviteter och rutiner kommer då att visas när du klickar vidare.

I de övergripande processerna finns styrande dokument såsom tex lagar, föreskrifter, politiskt beslutade dokument mm. Exempel på dessa är föreskriften för lex Maria och lex Sarah.

Omsorgsförvaltningens huvudprocesser är kund- och förebyggandeprocessen. De råder över samtliga områden som utgör förvaltningens uppdrag. Varje verksamhetsområde är därefter uppdelat i delprocesser med tillhörande rutiner och riktlinjer.

Delprocesserna med tillhörande processgrupp är:

Delprocess/Processgrupp Processledare
Vård- och omsorgsboende Dalal Ali
Ordinärt boende Nadja Andersson
Boende LSS  Katarina Norrhamn
Personlig assistans LSS   Justina Nordgren
Barn, korttidsvistelse och tillsyn LSS Radmila Vujic
Daglig verksamhet LSS Stefan Eriksson
Ledsagare, Avlösare, Kontaktperson Anneli Sköld
Förebyggande enheten Niklas Lindqvist

Till varje delprocess är det knutet en processgrupp med en processledare. Processgruppens ansvar är att tillgodose verksamhetens behov för att säkerställa att medarbetarens förutsättningar är de bästa för att kunna utföra sitt arbete på ett kvalitativt och säkert sätt för kunden. Rutiner och begripliga processer skapar förutsättningar för god kvalitet. Processgruppens uppdrag är också att ha en omvärldsbevakning med efterföljande analys/åtgärd. Ytterligare grundläggande faktorer att ta hänsyn till är målarbetet med förvaltningens styrkort och mål för verksamheten.

Stödprocesserna är HR, Ekonomi, Kost och Teknik. Dessa beskrivs nederst i processkartan.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.