Meny

Dokumentation

Omsorgsförvaltningens systematiska kvalitetsarbete ska dokumenteras i alla delar, såväl i ledningssystemets grundläggande uppbyggnad som det systematiska förbättringsarbetet.

Enligt föreskriften Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete ska arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalite dokumenteras . Det görs årligen, dels via kvalitetsberättelse och dels via patientsäkerhetsberättelse.

Kvalitetsberättelse

I kvalitetsberättelsen framgår det

  • hur arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet har bedrivits under föregående kalenderår,
  • vilka åtgärder som har vidtagits för att säkra verksamhetens kvalitet, och
  • vilka resultat som uppnåtts

 

Patientsäkerhetsberättelse

Enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) ska vårdgivaren senast de 1 mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse, som bl.a. ska innehålla hur

  • det organisatoriska ansvaret för patientsäkerhetsarbetet är fördelat inom verksamheten,
  • patientsäkerheten genom egenkontroll har följts upp och utvärderats,
  • samverkan har möjliggjorts för att förebygga att patienter drabbas av vårdskada,
  • risker för vårdskador har hanterats i dokumentationen.

 

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.