Meny

Lex Maja

Denna riktlinje ger stöd och vägledning för hur personal ska agera när de i sitt arbete möter djur som far illa.

Lagtext

Sekretessen enligt 25 kap. 1 § och 26 kap. 1 § hindrar inte att en uppgift om ett djur som är nödvändig för ett ingripande av en kontrollmyndighet för djurskydd eller Polismyndigheten, lämnas till dessa myndigheter om personal inom hälso- och sjukvården eller socialtjänsten påträffar ett djur som    

1. tydligt utsätts för vanvård eller misshandel, eller    

2. uppenbart uppvisar symtom på sjukdom eller är allvarligt skadat.

En uppgift enligt första stycket får lämnas endast om det bedöms att bristen inte kan åtgärdas i samråd med den som håller djuret.

(Lag 2018:1194).

Hur görs anmälan?

Länsstyrelsen tar emot anmälningar via telefon eller brev. Det går bra att ringa anonymt och rådgöra med en djurskyddshandläggare om det finns osäkerhet i om det finns tillräckliga skäl för att anmäla. Mer information ges på www.lansstyrelsen.se/skane

Anmäl på telefon

Anmäl till djurskydd och veterinärenheten på Länsstyrelsen Skåne på direktnummer 010-224 13 50.
Telefontider: 


Akut anmälan under kvällar och helger sker till polisen på telefon 114 14.

Det är viktigt att den som anmäler själv har sett djurskyddsbristen. Om anmälaren lämnar andrahandsuppgifter eller om anmälaren inte kan lämna tillräckligt utförliga uppgifter, till exempel om vem djurhållaren är eller var djuren finns, kommer anmälan sannolikt att avskrivas.

Uppgifter som bör lämnas vid anmälan

 • Vem har hand om djuret/djuren: namn och adress
 • Vilket/vilka slags djur gäller anmälan?
 • Hur många djur gäller anmälan?
 • Var finns djuret/djuren: adress  (eventuellt vägbeskrivning)
 • På vilket/vilka sätt far djuret/djuren illa?
 • Beskriv djurens tillstånd, miljö, foder, vatten med mera.
 • När sågs bristerna senast: datum (klockslag)
 • Har bristerna iakttagits tidigare? Ange datum.
 • Övriga uppgifter som kan vara bra för att veta. Det kan till exempel vara om djurägaren eller djuret kan utgöra ett hot för länsstyrelsens personal.

Ansvarsfördelning

Medarbetare

 • Uppmärksamma djur som far illa.
 • Informera chef om situationen som uppmärksammats.
 • Om det är möjligt, påtala behovet av att djuret ska behandlas väl och skyddas mot lidande till ägaren av djuret.
 • Om bedömningen görs att djuret far illa ska anmälan göras till Länsstyrelsens. Rådfråga närmsta chef om vem som ska göra anmälan, personal som uppmärksammat eller chef.
 • Informera den enskilde samt eventuellt anhöriga om personalens bedömning. Påtala behovet av att djuret ska behandlas väl och skyddas mot lidande.
 • Dokumentera i journal vad som görs förebyggande samt om anmälan sker (rådfråga din chef om vem som ska dokumentera).

Chef

 • Informera den enskilde samt eventuellt anhöriga om personalens bedömning. Påtala behovet av att djuret ska behandlas väl och skyddas mot lidande.
 • I samråd med personal bestämma vem som gör anmälan
 • Dokumentera i journal vad som görs förebyggande samt om anmälan sker (om medarbetare inte redan gjort detta).

 

 

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.