Meny

Lex Sarah

Rutin

Lex Sarah är ett sammanfattande namn för de bestämmelser som reglerar anställdas med fleras skyldighet att rapportera ett missförhållande eller en påtaglig risk för ett missförhållande enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Syfte

Bestämmelserna om lex Sarah ska hjälpa verksamheten att utveckla sin kvalitet och komma till rätta med brister i den egna verksamheten så att inte liknande missförhållanden uppstår igen. Alla som fullgör uppgifter inom socialtjänsten ska medverka till att den verksamhet som bedrivs och de insatser som genomförs är av god kvalitet.

Vem ska rapportera?

 • all personal som fullgör uppgifter inom socialtjänsten
 • praktikant eller motsvarande (ej prao-elever från grundskolan)
 • deltagare i arbetsmarknadspolitiskt program
 • uppdragstagare

Uppdragstagare kan vara:

 • kontaktperson enl. SoL kap 4 § 2. (Arvoderade samt utför uppdrag enligt SoL)
 • kontaktperson enligt LSS.
 • inhyrd personal från ett bemanningsföretag.
 • stödfamiljer enligt LSS.
 • arvoderad ledsagare enligt LSS/SoL.

Följande är inte uppdragstagare och därför inte rapporteringsskyldiga

 • frivilligarbetare som utför verksamhet på eget initiativ.
 • god man/ förvaltare är inte rapporteringsskyldiga.

Hur ska händelsen rapporteras?

Avvikelsesystemet används för rapportering. I särskilda fall kan bifogad blankett användas. Gäller t.ex. då rapportör inte har tillgång till systemet eller inte önskar att rapport ska gå direkt till närmsta chef.

Vad är ett missförhållande eller risk för missförhållande?

Om det inträffade har inneburit ett hot mot eller medfört konsekvenser för kundens:

 • liv
 • säkerhet
 • fysiska eller psykiska hälsa

Se exempel under sidan för avvikelser.

Vad ska rapporteras?

 • Avsteg från god kvalitet
 • Missförhållande
 • Påtaglig risk för missförhållande
 • Allvarligt missförhållande
 • Påtaglig risk för allvarligt missförhållande

När är det inte lex Sarah?

Rapporteringsskyldigheten enligt lex Sarah är inte lämplig vid allvarlig skada eller sjukdom i samband med undersökning, vård eller behandling inom hälso- och sjukvård, då kan det istället röra sig om Lex Maria.

Lex Sarah används inte heller vid händelser som inträffar utanför omsorgen t.ex. om övergrepp begås av närstående. Finns det misstanke om brott (t.ex. stöld, fysisk eller psykisk misshandel) kan det istället (eller ibland både och) bli aktuellt med en polisanmälan.

Det är inte aktuellt med lex Sarah då kunder utsätter anställda för olika former av våld och missförhållanden. Då handlar det istället om en arbetsmiljöfråga som ska registreras i annat system.

Enskild verksamhet (privat utförare)

Privata utförare har samma rapporterings- och anmälningsskyldighet som offentlig verksamhet och ska inom en vecka lämna kopia på rapporteringsblankett och eventuell anmälningsblankett till Omsorgsnämnden. Då utredning är färdigställd ska även denna delges.

Legitimerad personal

Inom socialtjänsten omfattar bestämmelserna om lex Sarah i regel inte legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal. Legitimerad personal ska dock alltid informera närmsta ansvarig chef inom socialtjänsten om det inträffade. Ansvarig chef ska därefter rapportera händelsen. Det är också fullt möjligt för den legitimerade personal att rapportera händelsen i systemet på egen hand. 

Om legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal förutom hälso- och sjukvårdsuppgifter utför uppgifter inom socialtjänsten omfattas de dock av bestämmelserna om lex Sarah

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.