Meny

Verkställighetsmöte LSS

Syftet med verkställighetsmötet är att alla yrkeskategorier ska få en helhetsbild av kundens behov så att vi arbetar mot samma mål och arbetar utifrån ett förebyggande arbetssätt.

De olika yrkesgrupperna samordnar insatserna med syftet att alla ska arbeta mot samma mål. På dessa möten är kunden inte med, men kunden ska lämna sitt samtycke till att de får äga rum. Samtycket dokumenteras av kontaktmannen under ”samtycke” i Lifecare.

Intervaller för verkställighetsmöte

 • Boende inom Funktionsstöd max 6 veckor
 • Daglig verksamhet 2 ggr per termin

 

Enhetschefen är sammankallande för de yrkeskategorier som är involverade i insatserna kring kunden. Samarbete ska ske med enhetschefer för legitimerad personal kring lämpliga mötestider. Viktigt att mötestider är bokade i god tid d.v.s. 12 månader framåt.

Deltagarna ska så långt det är möjligt, informeras i förväg om vilka kunder som är aktuella på nästa möte.

Överenskommelser, riskbedömningar m.m. dokumenteras av respektive deltagare i journaler, kvalitetsregister och daganteckningar enligt rutiner för varje yrkesprofession.

 

Dagordning för verkställighetsmöten

Genomgång av de aktuella kunderna utifrån:

 • Fysisk och psykisk hälsa
 • Sömn
 • Förflyttning och överflyttning
 • Personlig hygien
 • Äta och dricka
 • Kommunikation
 • Tid, struktur
 • Hjälpmedel
 • Skyddsåtgärder

Fallrapporter- genomgång inkomna/aktuella fallrapporter

Avvikelser- vad kan vi lära oss av inkomna avvikelser

Sammanfatta planerade åtgärder, vem gör vad och när?

Skyddsåtgärder, genomgång och uppdatering sammanställningen

Genomgång och uppdatering av samtliga planer kopplat till kunden/patienten t.ex. genomförandeplan, vårdplan, rehabplan med mera.

Riskbedömningarna i Senior Alert och BPSD (Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens) i de verksamheter som arbetar med kvalitetsregister, ska vara gjorda före mötet.

 

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.