Meny

Kartläggning av beteende

Kartlägg och analysera beteende för att se mönster och trender. Detta ger ett underlag för att individanpassa arbetssätt och metoder i syfte att förebygga utmanande beteende.

Ansvar

Enhetschef samlar teamet för planering av kartläggning och analys. Teamet kring kunden är individuellt och kan omfatta t ex enhetschef, kontaktman i boende och daglig verksamhet och leg. personal (kommun/region). Den fortlöpande dokumentationen förs i journalen av respektive yrkeskategori. 

 

Hur

Kartläggning vid utmanande beteende består av fyra delar:

  • Beteenderegistrering
  • Beskrivning av utmanande beteende
  • Beskrivning av välfungerande aktiviteter
  • Analys och planering av åtgärder

Teamet definierar syftet med kartläggningen, hur lång tid den ska pågå, vad som ska registreras och när den ska följas upp och analyseras. Vid behov kommer teamet överens om ansvarsfördelning t ex när det gäller färdigställande av underlag, analys mm.

Beteenderegistrering

Beteenderegistrering ger en snabb och tydlig överblick över variationer i beteende över tid. Varje ruta motsvarar en timme, varje kolumn ett dygn och varje pappersark en halv månad. Registreringen görs vanligtvis över hela dygnet av den som arbetar med eller är tillsammans med kunden t ex boendepersonal, personal på daglig verksamhet, anhöriga.

Registreringen görs med olika färger t ex grönt, gult, orange, rött och blått (helst inte fler än 4 – 5). Färgerna betecknar skiftningar i känslolägen och beteende. Teamet beskriver och dokumenterar kundens beteende vid olika känslolägen under respektive färg. Utgå från stresstermometerns två första kolumner. Det ska alltid finnas en färg (oftast grön) som betecknar personens normaltillstånd och en färg (oftast blått) för sömn. Det kan vara av vikt att markera medicin/behovsmedicin med X vid tidpunkten då den ges.

I varje ruta markeras med en lodrät färgad linje personens känsloläge under den timmen. Timmen kan vid behov delas upp. Beteenderegistrering görs varje dag och försök alltid registrera hela dygnet. Kartlägg minst en månad men det finns ingen bortre gräns, det är behoven som avgör.

För att få ett bättre underlag för analys av utmanande beteende ska beteenderegistrering kompletteras med ”beskrivning av utmanande beteende” och ”beskrivning av välfungerande aktiviteter”.

 

Beskrivning av utmanande beteende            

Beteenderegistrering kompletteras med beskrivning av utmanande beteende när kund skiftar från normaläge (grön). Dokumentera i social journal under Allmänna uppgifter och krav. Beskriv situationer och beteende objektivt och konkret, så som det går att se dem utifrån. Gör inga tolkningar eller analyser av varför det händer eller vad ni tror att kund vill, tänker eller känner.

Beskriv:
Situation: Beskrivning av situationen i stort samt närvarande personer
Igångsättare: Vad hände precis innan?
Beteende: Ange färg för kundens känsloläge och beskriv konkret det du ser.
Konsekvens: Vad hände direkt efter beteendet har satt igång? Vad gör kund, personal och andra?

 

Beskrivning av välfungerande aktiviteter

Syftet är att identifiera välfungerande aktiviteter. Genom att kartlägga välfungerande aktiviteter kan gemensamma nämnare hittas t ex vem som tar initiativ, tidpunkt på dagen, vilka aktiviteter, om de utförs ensamma eller i grupp etc. Kartläggningen kan göras under en begränsad tid eller fortlöpande. Beskrivning av välfungerande aktiviteter dokumenteras i mallen. Skriv en journalanteckning med hänvisning till mallen som sparas i akten.

 

Analys och planering av åtgärder

Inhämtad information i Beteenderegistrering, Beskrivning av utmanande beteende och Beskrivning av välfungerande aktiviteter ligger till grund för analys. Teamet analyserar mönster och trender med fokus på vad som utlöser ett utmanande beteende, vad som ger kunden stöd i att nå normalläge igen och vad som utmärker välfungerande aktiviteter. Med utgångspunkt från analysen beslutas om och genomförs åtgärder eller förändrade arbetssätt/metoder samt uppdatering av handlingsplan.

 

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.