Meny

Genomgång av genomförandeplan

Syftet med regelbunden genomgång av genomförandeplanen är att kvalitetssäkra att stöd, delaktighet och mål i genomförandeplanen finns tydligt beskrivna och följs.

Rutin

Kontaktmannen ska minst en gång i månaden gå igenom genomförandeplanen för att;

  • stämma av att denna överensstämmer med kundens nuvarande behov (framgår t ex förändringar i journalen som behöver tillföras i genomförandeplanen).
  • se att planen överensstämmer med uppdraget från handläggaren (i de fall där det finns ett sådant att arbeta efter).
  • stämma av att det är så som arbetet utförs i praktiken eller om något behöver ändras.

Dokumentation

Dokumentera under rubrik Genomgång av genomförandeplan. 

Exempelformuleringar:

Vid genomgång av genomförandeplan x månad framkommer det att ingen förändring i (kundens namn) behov har skett. Genomförandet sker fortfarande enligt uppdrag och enligt genomförandeplanen.

Vid genomgång av genomförandeplan x månad framkommer det att (kundens namn) behov har förändrats och därför revideras genomförandeplanen. Det som förändras är xx. 

Vid genomgång av genomförandeplan x månad visar det sig att stödet utförs på ett sätt som inte är bestämt. Undertecknad planerar att ta detta med kunden/på x möte för att diskutera om något ska förändras i utförandet.

Vid genomgång av genomförandeplan x månad framkommer det att vi utför insats xx som inte framgår av uppdraget från handläggaren. Undertecknad pratar med (kundens namn) för att fråga om detta är något som x vill ha och behöver fortsatt stöd med och som handläggare behöver bli informerad om (avser främst kunder med hemtjänst).

 

 

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.