Meny

Övergripande LSS

Lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är jämfört med SoL konstruerad som en mer utpräglad rättighetslag. Den utgör komplement till SoL och innebär inte någon inskränkning i de rättigheter den enskilde kan ha enligt SoL eller andra lagar.

Möjlighet att leva som andra

Den enskilde ska genom insatserna tillförsäkras goda levnadsvillkor. Insatserna ska vara varaktiga och samordnade. De ska anpassas till mottagarens individuella behov samt utformas så de är lätt tillgängliga för de personer som behöver dem och stärker deras förmåga att leva ett självständigt liv (7 § andra stycket LSS). Målet ska vara att den enskilde får möjlighet att leva som andra (5 § LSS).

De bärande principerna i lagen utgör LSS värdegrund: 

  • självbestämmande
  • inflytande
  • delaktighet
  • tillgänglighet
  • helhetssyn
  • kontinuitet

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.